Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia 2020/21 (NWA-ORC 2020/21)

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen om onderzoeksvoorstellen in te die het brede en vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) tot uitdrukking brengen.

De aanvragen vallen binnen één of meer NWA-routes en adresseren één of meer van de 140 clustervragen. De routes en clustervragen zijn te vinden in het portfolio voor Onderzoek en Innovatie.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

In het kader van de maatregelen omtrent de coronacrisis zijn een aantal sluitingsdata van instrumenten gewijzigd. De sluitingsdata die op deze financieringspagina worden vermeld kunnen afwijken van data in de brochure van het financieringsinstrument. De informatie op deze pagina is correct en komt overeen met de laatste publicaties in de Staatscourant. Raadpleeg https://www.nwo.nl/algemeen/over-nwo/coronavirus/coronavirus voor meer informatie over de maatregelen die NWO heeft getroffen in het kader van de coronacrisis.

Waarvoor

Het doel van de NWA-ORC 2020/21 call for proposals is het stimuleren van onderzoek en innovatie gericht op het portfolio van de 25 routes en de bijbehorende 140 clustervragen in de NWA. Dit onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd door interdisciplinaire consortia, waarin niet alleen de gehele breedte van de kennisketen, maar ook relevante maatschappelijke partners, waaronder het bedrijfsleven, vertegenwoordigd zijn.

De meerwaarde van het consortium blijkt uit het gezamenlijk aanpakken van het onderzoek, waarbij de individuele sterkte en expertise van de deelnemers elkaar aantoonbaar versterken. Welke kennispartners zijn betrokken en welke maatschappelijke partners relevant zijn, hangt af van de doelstellingen van het project.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) moeten zijn vertegenwoordigd. Er zijn vier categorieën van deelnemers binnen een consortium:

 • Penvoerder
 • Aanvrager(s)
 • Cofinancier(s)
 • Samenwerkingspartners (optioneel)

De penvoerder dient de aanvraag in namens het consortium. Voor meer informatie en specifieke voorwaarden verwijzen wij naar de call for proposals, paragraaf 3.1.

Wat aanvragen

In deze ronde kunnen aanvragen worden ingediend voor onderzoeksprojecten met een looptijd van 4-8 jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend in één van de volgende bandbreedtes: 

 • 500.000 – ≤ 2.000.000 euro
 • > 2.000.000 – ≤ 5.000.000 euro
 • > 5.000.000 – ≤ 10.000.000 euro  

Het bij NWO aangevraagde subsidiebedrag bepaalt de bandbreedte waarin de aanvraag wordt ingediend. De begroting wordt opgebouwd aan de hand van zogeheten budgetmodules. Voor deze call zijn de volgende modules beschikbaar:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten
 • Investeringen
 • Kennisbenutting
 • Internationalisering
 • Money follows Cooperation
 • Projectmanagement   

Uitgebreide informatie over de budgetmodules is te vinden in de call for proposals, bijlage 6.2.

Cofinanciering 

Voor elk project is cofinanciering verplicht. De cofinanciers van het consortium dienen gezamenlijk minimaal 10% van het totale projectbudget bijeen te brengen. Deze cofinanciering mag in cash en/of in-kind worden geleverd. De voorwaarden omtrent cofinanciering kunt u vinden in paragraaf 3.5 van de call for proposals.

Wanneer

De NWA-ORC ronde 2020/21 kent drie fasen en heeft dus drie deadlines:

 • De deadline voor het online aanmelden van een initiatief via de NWO-website is 1 oktober 2020, om 14:00:00 CEST.

Het aanmelden van een initiatief is verplicht voor het indienen van een beknopte aanvraag. Na indiening van het initiatief neemt de penvoerder - of een ander lid van het consortium verplicht deel aan een matchmakingsbijeenkomst van de betreffende NWA-route.

 • De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen via ISAAC is 14 januari 2021, om 14:00:00 CET. Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het indienen van een volledige aanvraag.
 • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen via ISAAC is 24 juni 2021, om 14:00:00 CEST.

Beoorderling

Criteria

De beknopte aanvragen worden beoordeeld op twee criteria:

 1. Aansluiting bij de doelstelling van het NWA-ORC programma (weging 75%)
 2. Wetenschappelijk belang van het voorgestelde project (weging 25%)

De volledige aanvragen worden beoordeeld op drie criteria:

 1. Aansluiting bij de doelstelling van het NWA-ORC programma (weging 33,3%)
 2. Kwaliteit van het consortium (weging 33,3%)  
 3. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel (weging 33,3%)

Elk beoordelingscriterium bestaat uit een aantal subcriteria, deze zijn te vinden in de call for proposals, paragraaf 4.2.

Procedure

De initiatieven worden niet beoordeeld.

De beoordelingsprocedure verloopt in twee fasen: beknopte aanvragen en volledige aanvragen.

De beknopte aanvragen worden ingedeeld in clusters van bij elkaar passende routes. De beoordelingscommissie(s) beoordelen en prioriteren de aanvragen voor het eigen cluster zonder gebruik te maken van externe referenten. Elke aanvraag wordt voorzien van een gemotiveerd niet-bindend advies om de aanvraag uit te werken. Dat betekent dat ook consortia met een negatief advies de aanvraag kunnen uitwerken.

De volledige aanvragen worden eveneens in clusters beoordeeld, waarbij ieder cluster een eigen beoordelingscommissie heeft. De volledige aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen vervolgens de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de geanonimiseerde adviezen van de referenten (weerwoord). De volledige aanvragen met referentencommentaar en voorzien van weerwoord zullen vervolgens ter beoordeling worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt aan de hand van de beoordeling de initiële prioritering per cluster op. Aanvragers van de hoogst geprioriteerde volledige aanvragen zullen worden uitgenodigd voor een interview met de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt op basis van de interviews, de aanvragen, het referentencommentaar en de weerwoorden opnieuw de prioritering per cluster op.

Dit prioriteringsvoorstel wordt vervolgens voorgelegd aan een wetenschapsbrede commissie samengesteld uit een afvaardiging van de verschillende clustercommissies. Op basis van de onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen clusterprioriteringen na de interviews stelt de brede commissie één eindprioritering op. De brede commissie legt dit prioriteringsvoorstel vervolgens voor aan de Raad van Bestuur van NWO aan. De Raad van Bestuur toetst de procedure marginaal en neemt een besluit over toewijzing of afwijzing van de aanvragen.

Meer informatie over het tijdpad en de procedure kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de call for proposals.

Meer informatie

 • Het webformulier voor het indienen van een initiatief.
 • Het indienen van een beknopte aanvraag via ISAAC wordt opengesteld ná het verstrijken van de deadline voor het indienen van een initiatief op 1 oktober 2020.
 • De NWA-ORC call is onderdeel van het NWA-programma dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert. 

Meer informatie is te vinden op: Nationale Wetenschapagenda, De 25 routes, Het portfolio voor Onderzoek en Innovatie.