Ondersteuning NWA-routemanagement 2020

NWA-routes kunnen financiering aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het route-netwerk.

Waarvoor

NWO voert in opdracht van het ministerie van OCW het NWA-programma uit. NWO vindt het belangrijk om de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda financieel te ondersteunen bij de organisatie van hun netwerken. Routes spelen een rol in het organiseren van het veld. Een verbindende rol van de routes in het NWA-programma kan zorgen voor afstemming tussen indieners, meer betrokkenheid van de hele kennisketen, het samenbrengen van relevante consortiapartners, valorisatie bewerkstelligen en het bewaken van kerndoelen van een route en de NWA. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de Wetenschapsbrief van het ministerie van OCW om in het NWA-programma in te zetten op kennisbenutting en netwerkvorming.

Voor wie

  • Alleen de boegbeelden en/of trekkers van de 25 routes uit het Portfolio voor onderzoek en innovatie van de Nationale Wetenschapsagenda kunnen aanvragen. Zie deze lijst voor alle routes, routetrekkers en boegbeelden. In deze lijst staan bij sommige routes meerdere boegbeelden en/of meerdere routetrekkers: op de aanvraag kan slechts één aanvrager staan per route.
  •  Er kan slechts 1 aanvraag per route worden ingediend.

Wat aanvragen

Er kan maximaal € 50.000,- per aanvraag worden aangevraagd. Omdat de routes zeer verschillend zijn qua opzet en qua ontwikkeling, zijn de routes vrij om naar eigen inzicht te bepalen hoe zij het geld in willen zetten. Zie de call for proposals voor verdere details.

Wanneer

  •  Aanvragen kunnen op ieder moment worden ingediend en zullen ook doorlopend worden behandeld.
  •  De uiterste datum om in te dienen is 19 november 2020, voor 14.00.00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

  1. De aanvraag geeft duidelijk aan hoe de activiteiten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de route en geeft ook aan tot welke resultaten deze activiteiten kunnen leiden en welke impact dit naar verwachting zal leveren.
  2. De besteding van het geld moet inclusieve samenwerking binnen de route bevorderen. Route-activiteiten moeten open staan voor nieuwe partijen. Er wordt duidelijk gemotiveerd hoe inclusiviteit binnen de route wordt bevorderd door de aanvraag.

Procedure

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling kan worden genomen. NWO toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in deze brochure onder ‘Subsidievoorwaarden’. Aanvragen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen. De beoordeling is een bureaubeoordeling door het NWA-bureau en er wordt geen extern advies gezocht. Indien subsidie wordt verstrekt, geeft het NWA-programmasecretariaat direct een beschikking tot subsidievaststelling.

Meer informatie

De Ondersteuning NWA-routes call is onderdeel van het NWA Programma dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Programmagebonden

Budget

1,25 million euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed

Programma

Ondersteuning NWA-routes

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Dr. Colette Bos Dr. Colette Bos +31 (0)70 3494706 nwa-routes@nwo.nl