Nationale Wetenschapsagenda - Matchmakingbijeenkomsten

Onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen kunnen financiering aanvragen voor de organisatie van matchmakingbijeenkomst(en) binnen een of meerdere van de 25 NWA-routes uit het portfolio voor Onderzoek en Innovatie. De bijeenkomsten hebben tot doel om (nieuwe) kennisketenbrede consortia te vormen en voorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen. Per initiatief kan een bedrag van maximaal € 10.000,- worden aangevraagd.

Waarvoor

NWO vindt het belangrijk om consortia binnen de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) financieel te ondersteunen bij de organisatie van matchmakingbijeenkomsten die tot doel hebben om (nieuwe) kennisketenbrede consortia te vormen en voorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen.

Voor wie

Onderzoekers verbonden aan de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten;
 • Universitaire medische centra;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
 • TO2-instellingen ;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Wat aanvragen

Voor dit doel stelt NWO een budget van € 500.000 beschikbaar. Per initiatief kan een bedrag van
maximaal € 10.000,- worden aangevraagd.
De financiering is uitsluitend faciliterend bedoeld. De financiering kan aangewend worden voor:

 • huur van faciliteiten (zaal, computer, beamer);
 • cateringkosten;
 • kosten van maximaal één gastspreker per bijeenkomst;
 • kosten van maximaal één dagvoorzitter per bijeenkomst;
 • kosten van maximaal drie facilitators per bijeenkomst;
 • drukkosten programma en andere communicatiekosten voor de realisering van de bijeenkomst.

Wanneer

Aanvragen voor het organiseren van matchmakingbijeenkomsten kunnen doorlopend worden ingediend in 2018 en 2019. Een aanvraag voor een matchmakingbijeenkomst moet minimaal 6 weken voor de geplande datum van de bijeenkomst bij NWO zijn ingediend. De uiterste datum om in te dienen is 31 december 2019.

Beoordeling

Criteria

Het voorstel beschrijft een of meerdere kennisketenbrede matchmakingsbijenkomst(en) binnen (delen van) één of meer NWA-route(s). De bijeenkomst wordt landelijk opengesteld. Er wordt duidelijk weergegeven hoe inclusiviteit binnen de route(s) wordt bevorderd door het voorstel. Het gaat daarbij niet alleen om het betrekken van andere kennisinstellingen, maar ook van publieke en
private partijen. Toegekende middelen moeten binnen zes maanden na het subsidieverleningsbesluit worden besteed.

Procedure

Het NWA-programmasecretariaat toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in de call for proposals. Aanvragen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen. Bij een aanvraag voor een matchmakingsbijeenkomst wordt geen extern advies gevraagd. Het secretariaat beoordeelt de aanvraag met bijbehorende stukken en het hoofd bureau Raad van Bestuur neemt,
gemandateerd door de RvB van NWO, een besluit. De beoordeling van de aanvraag duurt maximaal drie weken.

Meer informatie

Deze financieringsronde voor de organisatie van matchmakingbijeenkomsten is onderdeel van het NWA-programma  dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert.

Meer informatie over de Nationale Wetenschapsagenda  is hier te vinden. De 25 NWA-routes zijn hier te vinden. Het portfolio voor Onderzoek en Innovatie vindt u hier.