Nationale Wetenschapsagenda - Ideeëngenerator (NWA-IDG)

(Jonge) Onderzoekers uit de hele kennisketen kunnen financiering aanvragen voor risicovolle en kleinschalige projecten met een potentie voor maatschappelijke impact.

Tweede ronde NWA Ideeëngenerator uitgesteld

De behoefte aan de Ideeëngenerator bleek dusdanig hoog dat NWO na de zomer gaat evalueren hoe een volgende ronde gestalte krijgt in grootte, vorm en procedure.

Waarvoor

De Ideeëngenerator call wil onderzoek bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact dat risicovol is of te vroeg in zijn ontwikkeling is voor een beoordeling in een regulier peer review proces. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die relevant zijn voor het NWA-programma. Binnen de Ideeëngenerator kunnen kleine projecten gefinancierd worden om een vernieuwend idee verder te ontwikkelen door het doen van onderzoek. Aanvragers van alle disciplines, met praktijkgerichte, toegepaste of fundamentele focus zijn welkom. (Jonge) onderzoekers kunnen individueel een aanvraag indienen, maar kunnen dit ook met mede-aanvragers doen.

Voor wie

Onderzoekers kunnen als hoofdaanvrager of medeaanvrager optreden als ze een aanstelling hebben bij één van de volgende instellingen:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitaire medische centra;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);
 • TO2-instellingen ;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Hoofdaanvragers hoeven geen vaste aanstelling te hebben. Hierdoor staat indiening ook open voor AIO’s, postdocs, docent-onderzoekers (HBO) en overige onderzoekers met een tijdelijke aanstelling. 
De hoofdaanvrager mag in 2019 één aanvraag indienen.

Wat aanvragen

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project. De looptijd van een project bedraagt één jaar. 
Voor de Ideeëngenerator zijn er geen verplichtingen t.a.v. de vorm van het onderzoek. Er is dus ruimte voor verschillende vormen van onderzoek, zoals afstudeerstages, kennislabs/proeftuinen/living labs/fieldlabs, ‘wetenschappers in de maatschappij' waarbij onderzoekers (korte termijn) projecten bij een publieke organisatie of private partij uitvoeren. Ook kunnen er personele kosten worden aangevraagd.

Er zijn geen restricties op welke kostensoorten aangevraagd kunnen worden. Wel moet de besteding van de € 50.000 uitgesplitst worden in een realistische begroting met een toelichting die is toegespitst op het project. De commissie beoordeelt dit onder het criterium ‘Projectopzet’. 

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van aanvragen was 2 mei 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

 • Maatschappelijke vraag en impact 
 • Een risicovol en creatief idee
 • Projectopzet 

Meer informatie over de criteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de call for proposals. 

Procedure

De eerste stap in de beoordelingsprocedure van de aanvragen is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Alleen aanvragen die aan deze voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en worden door NWO in behandeling genomen.
In de beoordelingsprocedure wordt één beoordelingscommissie betrokken. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria. De beoordelingscommissie legt het voorstel over toekenning of afwijzing ter besluitvorming aan de raad van bestuur van NWO voor. De raad van bestuur van NWO besluit over toekenning of afwijzing van de aanvragen.

Meer informatie over het tijdpad en de procedure kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de call for proposals.

Meer informatie

De NWA-Ideeëngenerator call is onderdeel van het NWA Programma dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert. 

Contact

Dr. Colette Bos Dr. Colette Bos +31 (0)70 3494706 nwa-idg@nwo.nl