Nationale Wetenschapsagenda – Thema: Cybersecurity - naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein

Neem deel aan onderzoeks- en implementatieprojecten rond cybersecurity en governance en cybersecurity, governance en cryptologie.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona.

Call

Deze call for proposals over ‘Cybersecurity - naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein’ roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het deelnemen aan onderzoeks- en implementatieprojecten rond cybersecurity en governance en cybersecurity, governance en cryptologie. De te vormen consortia werken interdisciplinair en zijn kennisketenbreed. Specifieke aandacht gaat uit naar talentontwikkeling waarbij nadrukkelijk de mogelijkheid bestaat talent uit het maatschappelijk veld aan te trekken voor promotieonderzoek.

Waarvoor

De samenwerkende Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstrepen het belang van onderzoek naar cybersecurity door via de NWA in te zetten op een gezamenlijk programma. De directie Cybersecurity van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderstreepte in een kamerbrief al de urgentie van dit onderzoeksprogramma in één van de zeven hoofdambities in de Nederlandse Cyber Security Agenda (NCSA); Nederland beschikt over een integrale, publiek-private aanpak van cybersecurity. Het programma draagt bij aan de doelstelling van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie waarin Nederland een sterke internationale positie inneemt in de steeds verder digitaliserende wereld waarbij we oog houden voor inclusiviteit, veiligheid en privacybescherming. De ontwikkeling van het onderzoek vindt verder plaats tegen de achtergrond van de Defensie Cyber Strategie 2018 en de kabinetsvisie op de digitale toekomst van Nederland.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de brede kennisketen, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van de Call for proposals, is vertegenwoordigd. We onderscheiden vier categorieën van deelnemers binnen een consortium:

  1. Penvoerder;
  2. Aanvrager(s);
  3. Cofinancier(s);
  4. Samenwerkingspartners.

De penvoerder dient namens het consortium de aanvraag in. Meer informatie over de vier categorieën deelnemers evenals specifieke voorwaarden voor wie kan indienen kunt u vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals. 

Wat aanvragen

Voor deze call for proposals is 8,11 miljoen euro beschikbaar waarvan 5,11 miljoen euro voor onderzoek dat aansluit bij de themalijnen genoemd in paragraaf 2.2 van deze call en 3,0 miljoen euro voor onderzoek dat in ieder geval aansluit bij één van de themalijnen genoemd in paragraaf 2.2 en daarnaast specifiek cryptologisch onderzoek adresseert.

Er kan financiering worden aangevraagd om de volgende soorten kosten (modules) te dekken:

  1. Personele kosten;
  2. Materiële kosten;
  3. Kennisbenutting; 
  4. Internationalisering; 
  5. Money follows Collaboration.

Uitgebreide informatie over de modules kunt u vinden in paragraaf 6.1 van de call for proposals. 

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 15 september 2020, voor 14:00 uur CEST. (De oorspronkelijke deadline was 19 mei 2020. Deze is vanwege de maatregelen rondom corona verplaatst).

Beoordeling 

Criteria

Evaluatiecriteria 
De aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:
I. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel 
II. Kwaliteit van het consortium 
III. Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken 

Procedure

Alle aanvragen zullen aan de hand van de beoordelingscriteria worden beoordeeld door ten minste twee onafhankelijke (inter)nationale referenten. Vervolgens krijgen de aanvragers de mogelijkheid om binnen vijf werkdagen schriftelijk te reageren op de geanonimiseerde adviezen van de referenten (weerwoord-fase). 

De beoordelingscommissie beoordeelt en prioriteert de aanvragen op basis van de opmerkingen van de onafhankelijke referenten en het weerwoord van de aanvrager aan de hand van de beoordelingscriteria. De beoordelingscommissie kan besluiten om penvoerders/consortia te interviewen. Penvoerders/consortia van de hoogst geprioriteerde aanvragen zullen worden uitgenodigd voor een interview met de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie stelt op basis van de interviews, de aanvragen, het referentencommentaar en de weerwoorden de definitieve prioritering op. De kwalitatief beste aanvragen eindigen daarbij het hoogst en komen zodoende als eerste in aanmerking voor financiering. Op basis daarvan stelt de beoordelingscommissie een gemotiveerd advies op dat voorgelegd wordt aan het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). 

Het Domeinbestuur SGW biedt het gemotiveerd advies over toekenning of afwijzing ter besluitvorming aan de raad van bestuur van NWO aan. De raad van bestuur van NWO neemt het besluit over toekenning of afwijzing van de aanvragen.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

15 september 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

8,11 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Nationale Wetenschapsagenda

Programma

Cybersecurity (NWA)

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contact

Uyoyo Onemu +31 (0)70 349 43 35 nwa-cybersecurity@nwo.nl