Take-off hbo fase 1 2020-8 voorjaarsronde

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contact beperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna Regieorgaan SIA) biedt hogescholen met de Take-off hbo fase 1 regeling de ruimte om krachtig in te zetten op ondernemerschap bij studenten, docenten, onderzoekers en lectoren. Het programma staat open voor aanvragen uit alle onderzoeksthema's van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Waarvoor

Hogescholen voeren praktijkgericht onderzoek uit, mede mogelijk gemaakt door onderzoeksfinanciering van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen echter onbenut te blijven omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. 

Het programma Take-off hbo richt zich op het faciliteren en stimuleren van innovatieve bedrijvigheid en die voortkomt uit praktijkgericht onderzoek door onderzoekers verbonden aan hogescholen.

Take-off hbo - fase 1 betreft de financiering van een studie naar de praktische en commerciële haalbaarheid van bedrijfsmatige toepassing van specifieke innovatieve kennis vanuit de hogeschool. Het kan hier gaan om product-, proces- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord. Het verkrijgen van gerichte feedback uit de markt (potentiële klanten, zakelijke partners en investeerders) is een belangrijke validatiestap om er achter te komen of het idee zo goed is dat het commercieel een succes kan worden.

Voor wie

De hoofdaanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoofdaanvrager treedt op als penvoerder van de Take-off hbo-subsidie.

Het College van Bestuur (CvB) van de penvoerder benoemt een projectleider die gemachtigd is om de aanvraag in te dienen. Deze projectleider is tevens het aanspreekpunt voor Regieorgaan SIA. De mogelijkheid bestaat om (ook) een contactpersoon te machtigen om de aanvraag in te dienen. Dit dient dan expliciet op het aanvraagformulier te worden aangegeven.

De penvoerder ontvangt alle correspondentie met betrekking tot het project en is verantwoordelijk voor de verspreiding van de relevante informatie onder de leden van het projectteam en overige betrokken partijen.

Wat aanvragen

Per aanvraag kan minimaal €  20.000,- en maximaal €  25.000,- worden aangevraagd.

De projectkosten die kunnen worden gefinancierd betreffen de noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering van een project toe te rekenen gemaakte en/of betaalde kosten, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw.

Wanneer

  • De Take-off hbo fase 1 2020-8 voorjaarsronde sluit op dinsdag 7 april 2020, 14.00 uur, Nederlandse tijd.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling vindt plaats op basis van de volgende vier criteria:

  1. Kennisbasis en innovativiteit 
  2. Commercieel potentieel
  3. Kwaliteit van het team
  4. Kwaliteit van het projectplan

Bij de beoordeling van de criteria wordt gebruikt gemaakt van een vijfpunt-schaal: 1 = Uitmuntend, 2 = Goed, 3 = Voldoende, 4 = Matig, 5 = Ondermaats. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van deze criteria, waarbij alle criteria even zwaar meewegen.

Procedure

Ontvankelijkheid

De aanvraag wordt na het verstrijken van de deadline gecontroleerd op juistheid ten aanzien van volledigheid en vormvereisten. Indien de aanvraag hieraan voldoet, wordt deze ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. De aanvrager krijgt daarvan bericht.

Interviews en rangschikking

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de beoordelingscommissie die daarna de gelegenheid heeft tot het stellen van vragen. Na de interviewronde vindt de beoordeling plaats op basis van de eerder genoemde vier criteria. Aanvragen met een eindcijfer lager of gelijk aan 2,50 worden voorzien van een positief advies en aanvragen met een eindcijfer hoger dan 2,50 worden voorzien van een negatief advies.

Voojaarsronde 2020-8              

 7 april 2020, 14.00 uur  Deadline indiening aanvragen
Mei 2020 Interviews 
Juni 2020 Vaststelling beoordeling en besluitvorming bestuur Regieorgaan SIA                                         
Juni/Juli 2020 Bekendmaking besluit
   

Najaarsronde 2020-9

 6 oktober 2020, 14.00 uur Deadline indiening aanvragen
November 2020 Interviews 
December 2020 Vaststelling beoordeling en besluitvorming  bestuur Regieorgaan SIA                                       
December 2020 Bekendmaking honorerings-/afwijzingsbesluit

Meer informatie

Op www.regieorgaan-sia.nl/doorwerking+praktijk+en+onderwijs/Take-off+hbo is de meest recente informatie over Take-off hbo te vinden. U wordt geadviseerd deze website nauwlettend in de gaten te houden.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 april 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

Budget Take-off hbo fase 1 2020-8 voorjaarsronde: euro 450.000,-

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Take-off

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dhr. dr. Wouter Segeth (Senior programmamedewerker) Dhr. dr. Wouter Segeth (Senior programmamedewerker) +31 (030) 600 1274 w.segeth@nwo.nl