Take-off hbo fase 1 - ronde 5

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna Regieorgaan SIA) biedt hogescholen met de Take-off hbo fase 1 regeling de ruimte om krachtig in te zetten op ondernemerschap bij studenten, docenten, onderzoekers en lectoren. Het programma staat open voor aanvragen uit alle onderzoeksthema's van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Waarvoor

Hogescholen voeren praktijkgericht onderzoek uit, mede mogelijk gemaakt door onderzoeksfinanciering van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Waardevolle onderzoeksresultaten blijven soms onbenut omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. 

Het programma Take-off hbo richt zich op het faciliteren en stimuleren van innovatieve bedrijvigheid en die voortkomt uit praktijkgericht onderzoek door onderzoekers verbonden aan hogescholen.

Take-off hbo - fase 1 betreft de financiering van een studie naar de praktische en commerciële haalbaarheid van bedrijfsmatige toepassing van specifieke innovatieve kennis vanuit de hogeschool. Het kan hier gaan om product-, proces- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord. Het verkrijgen van gerichte feedback uit de markt (potentiële klanten, zakelijke partners en investeerders) is een belangrijke validatiestap om er achter te komen of het idee zo goed is dat het commercieel een succes kan worden.

Voor wie

De hoofdaanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoofdaanvrager treedt op als penvoerder van de Take-off hbo-subsidie.

Het College van Bestuur (CvB) van de penvoerende hogeschool benoemt een aanvrager die namens het CvB gemachtigd is om de aanvraag in te dienen. Deze aanvrager is tevens het aanspreekpunt voor Regieorgaan SIA. Er kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot mandatering. Het benodigde formulier is op de SIA website te vinden.

De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot het project en is verantwoordelijk voor de verspreiding van de relevante informatie onder de leden van het projectteam en overige betrokken partijen.

Wat aanvragen

Per aanvraag kan minimaal €  20.000,- en maximaal €  25.000,- worden aangevraagd.

De projectkosten die kunnen worden gefinancierd betreffen de noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering van een project toe te rekenen gemaakte en/of betaalde kosten, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw.

Wanneer

  • De indienronde Take-off hbo fase 1, ronde 5 heeft als sluitingsdatum en -tijd donderdag 4 oktober 2018, 14.00 uur, Nederlandse tijd.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling vindt plaats op basis van de volgende vier criteria:

  1. Kennisbasis en innovativiteit 
  2. Commercieel potentieel
  3. Kwaliteit van het team
  4. Kwaliteit van het projectplan

Bij de beoordeling van de criteria wordt gebruikt gemaakt van een vijfpunt-schaal: 1 = Uitmuntend, 2 = Goed, 3 = Voldoende, 4 = Matig, 5 = Ondermaats. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van deze criteria, waarbij alle criteria even zwaar meewegen.
Aanvragen met een eindcijfer lager of gelijk aan 2,50 worden voorzien van een positief advies en aanvragen met een eindcijfer hoger dan 2,50 worden voorzien van een negatief advies.

Procedure

Van iedere ingediende aanvraag wordt allereerst gecontroleerd of het voldoet aan de gestelde vormvereisten. Indien de aanvraag hieraan voldoet, wordt deze ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. De penvoerder krijgt hiervan bericht.

Voor de beoordeling wordt een externe beoordelingscommissie ingesteld. Deze bestaat uit ondernemende onderzoekers uit diverse onderzoeksgebieden, ondernemers, externe deskundigen en private financiers.

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de beoordelingscommissie die daarna de gelegenheid heeft tot het stellen van vragen. Na ieder interview wordt de aanvraag door de commissie beoordeeld op basis van de eerder genoemde vier criteria. 

Meer informatie

Op www.regieorgaan-sia.nl/content/Overige+regelingen/Take-off is de meest recente informatie over Take-off hbo te vinden. U wordt geadviseerd deze website nauwlettend in de gaten te houden.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 oktober 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

Budget Take-off hbo fase 1 ronde 5: euro 450.000,-

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Take-off

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dhr. Wouter Segeth, Regieorgaan SIA | Take-off hbo programmacoördinator Dhr. Wouter Segeth, Regieorgaan SIA | Take-off hbo programmacoördinator +31 (030) 600 1274 , m. (06) 290 72817 wouter.segeth@regieorgaan-sia.nl