Take-off hbo fase 1 2019-7 najaarsronde

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna Regieorgaan SIA) biedt hogescholen met de Take-off hbo fase 1 regeling de ruimte om krachtig in te zetten op ondernemerschap bij studenten, docenten, onderzoekers en lectoren. Het programma staat open voor aanvragen uit alle onderzoeksthema's van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Waarvoor

Hogescholen voeren praktijkgericht onderzoek uit, mede mogelijk gemaakt door onderzoeksfinanciering van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Waardevolle onderzoeksresultaten dreigen echter onbenut te blijven omdat kennis en innovaties lastig hun weg vinden naar de markt. 

Het programma Take-off hbo richt zich op het faciliteren en stimuleren van innovatieve bedrijvigheid en die voortkomt uit praktijkgericht onderzoek door onderzoekers verbonden aan hogescholen.

Take-off hbo - fase 1 betreft de financiering van een studie naar de praktische en commerciële haalbaarheid van bedrijfsmatige toepassing van specifieke innovatieve kennis vanuit de hogeschool. Het kan hier gaan om product-, proces- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord. Het verkrijgen van gerichte feedback uit de markt (potentiële klanten, zakelijke partners en investeerders) is een belangrijke validatiestap om er achter te komen of het idee zo goed is dat het commercieel een succes kan worden.

Voor wie

De hoofdaanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoofdaanvrager treedt op als penvoerder van de Take-off hbo-subsidie.

Het College van Bestuur (CvB) van de penvoerder benoemt een projectleider die gemachtigd is om de aanvraag in te dienen. Deze projectleider is tevens het aanspreekpunt voor Regieorgaan SIA. De mogelijkheid bestaat om (ook) een contactpersoon te machtigen om de aanvraag in te dienen. Dit dient dan expliciet op het aanvraagformulier te worden aangegeven.

De penvoerder ontvangt alle correspondentie met betrekking tot het project en is verantwoordelijk voor de verspreiding van de relevante informatie onder de leden van het projectteam en overige betrokken partijen.

Wat aanvragen

Per aanvraag kan minimaal €  20.000,- en maximaal €  25.000,- worden aangevraagd.

De projectkosten die kunnen worden gefinancierd betreffen de noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering van een project toe te rekenen gemaakte en/of betaalde kosten, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw.

Wanneer

  • De indienronde Take-off hbo fase 1 2019-7 najaarsronde heeft als sluitingsdatum en -tijd dinsdag 1 oktober 2019, 14.00 uur, Nederlandse tijd.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling vindt plaats op basis van de volgende vier criteria:

  1. Kennisbasis en innovativiteit 
  2. Commercieel potentieel
  3. Kwaliteit van het team
  4. Kwaliteit van het projectplan

Bij de beoordeling van de criteria wordt gebruikt gemaakt van een vijfpunt-schaal: 1 = Uitmuntend, 2 = Goed, 3 = Voldoende, 4 = Matig, 5 = Ondermaats. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van deze criteria, waarbij alle criteria even zwaar meewegen.

Procedure

Ontvankelijkheid

De aanvraag wordt na het verstrijken van de deadline gecontroleerd op juistheid ten aanzien van volledigheid en vormvereisten. Indien de aanvraag hieraan voldoet, wordt deze ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. De aanvrager krijgt daarvan bericht. 

Interviews en rangschikking

In de interviewronde krijgen de aanvragers de gelegenheid om hun aanvraag te presenteren aan de beoordelingscommissie die daarna de gelegenheid heeft tot het stellen van vragen. Na de interviewronde vindt de beoordeling plaats op basis van de eerder genoemde vier criteria. Aanvragen met een eindcijfer lager of gelijk aan 2,50 worden voorzien van een positief advies en aanvragen met een eindcijfer hoger dan 2,50 worden voorzien van een negatief advies.

Voorjaarsronde 2019-6               
                

 2 april 2019, 14.00 uur  Deadline indiening aanvragen
 3e week mei 2019 Interviews 
 3e week juni 2019 Vaststelling beoordeling en besluitvorming bestuur Regieorgaan SIA                                         
 4e week juni 2019 Bekendmaking besluit

 

Najaarsronde 2019-7

 1 oktober 2019, 14.00 uur Deadline indiening aanvragen
 3e week november 2019 Interviews 
 2e week december 2019 Vaststelling beoordeling en besluitvorming  bestuur Regieorgaan SIA                                       
 3e week december 2019 Bekendmaking besluit

 

Meer informatie

Op www.regieorgaan-sia.nl/doorwerking+praktijk+en+onderwijs/Take-off+hbo is de meest recente informatie over Take-off hbo te vinden. U wordt geadviseerd deze website nauwlettend in de gaten te houden.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 oktober 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

Budget Take-off hbo fase 1 2019-7 najaarsronde: euro 450.000,-

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Take-off

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dhr. dr. Wouter Segeth (Senior programmamedewerker) Dhr. dr. Wouter Segeth (Senior programmamedewerker) +31 (030) 600 1274 w.segeth@nwo.nl