SPRONG ronde 1

Het programma SPRONG heeft als doel om krachtige SPRONG-groepen te creëren bestaande uit een samenwerking tussen (minimaal) twee hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Op deze manier stelt SPRONG hogescholen in staat om met hun praktijkgerichte onderzoek een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Waarvoor

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen acht jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen. Regieorgaan SIA stuurt hierbij op kwaliteit van de onderzoeksgroepen en tegelijkertijd de landelijke samenwerking en afstemming tussen de hogescholen in Nederland. Hogescholen kunnen met krachtige onderzoeksgroepen voortbouwen op verworven praktijkgerichte kennis en expertise en zorgen voor meer doorwerking naar onderwijs en praktijk. Hierdoor neemt ook het aantal goed opgeleide professionals toe.

Voor wie

Hoofdaanvrager Alleen door de overheid bekostigde hogescholen kunnen een aanvraag indienen. Dit zijn hogescholen zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De persoon die de aanvraag bij ons indient in ISAAC, moet hiervoor gemachtigd zijn door het College van Bestuur van zijn of haar hogeschool. De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie.

Een hogeschool mag als hoofdaanvrager maximaal 2 aanvragen doen en deze aanvragen moeten verschillende KIA’s betreffen. Een hogeschool mag onbeperkt als mede-aanvrager optreden. Bij elke aanvraag zijn ten minste 2 hogescholen betrokken.

Wat aanvragen

De financiering s bestemd voor het versterken van de onderzoeksfunctie van de hogescholen via de SPRONG-groep. Het SPRONG-programma richt zich niet direct op het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, maar op de randvoorwaarden om tot goed praktijkgericht onderzoek te komen.

Wanneer

U kunt uw aanvraag uiterlijk indienen op 11 maart 2021, 14:00:00 uur CE(S)T. Aanvragen die na de sluitingsdatum bij ons binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

Beoordeling

Criteria

Criterium 1 : kwaliteit consortium In welke mate draagt het consortium bij aan de maatschappelijke vraagstukken binnen de gekozen KIA?

Criterium 2 : kwaliteit SPRONG-groep In welke mate is het haalbaar dat de SPRONG-groep doorgroeit naar een krachtige SPRONG-groep binnen de SPRONG periode?

Procedure

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag in een eerste ronde. Deze voorlopige beoordeling wordt schriftelijk onderbouwd aan de aanvrager medegedeeld. Na de eerste commissievergadering volgen onderstaande stappen:

  1. schriftelijke hoorbrief met vragen;
  2. wederhoor via een interviewronde voor alle aanvragers;
  3. eindvergadering met beoordelingscommissie.

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de Code omgang met persoonlijke belangen van toepassing.

Meer informatie

https://www.regieorgaan-sia.nl/financiering/sprong

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 maart 2021 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Regieorgaan SIA heeft voor deze call for proposals (ronde) maximaal € 25 miljoen beschikbaar. Per aanvraag kunt u maximaal € 1 miljoen aanvragen.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Kennis- en innovatieconvenant

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Drs. Inez Meurs Drs. Inez Meurs t: +31 (0)6 51319114 inez.meurs@regieorgaan-sia.nl