Regeling Pitstopvouchers

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor de begeleiding van de tussentijdse evaluatie van RAAK-projecten die in 2017 halverwege de projectduur zijn.

Waarvoor

Om kwaliteitsverbetering van onderzoek door en bij hogescholen te realiseren is het noodzakelijk dat er binnen de context van de hogescholen structureel wordt geleerd van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten. De instellingen zijn daar zelf verantwoordelijk voor, Regieorgaan SIA wil hierbij ondersteunen. Regieorgaan SIA heeft daartoe in 2015 en 2016 een traject georganiseerd om te komen tot een systematiek voor intervisie door hogescholen zelf. Met de regeling voor Pitstopvouchers stelt Regieorgaan SIA vouchers oftewel subsidie beschikbaar aan hogescholen voor financiering van begeleiding van hun intervisietraject; een ‘pitstopvoucher’.

Voor wie

Een door de overheid bekostigde hogeschool kan financiering aanvragen voor een tussentijdse evaluatie:

  1. van RAAK-projecten die in 2017 halverwege de projectduur zijn;
  2. volgens de door Regieorgaan SIA ontwikkelde intervisiemethodiek;
  3. begeleid door een door Regieorgaan SIA geselecteerde en getrainde gespreksleider.

Wanneer van een hogeschool meerdere projecten in aanmerking komen, kan de hogeschool een maximum aantal vouchers aanvragen volgens onderstaand overzicht:

  • 1 project dat in aanmerking komt: 1 voucher;
  • - 4 projecten die in aanmerking komen: 2 vouchers;
  •  5 of meer projecten die in aanmerking komen: 3 vouchers.

Wat aanvragen

Een voucher bedraagt €  2.500 (incl. btw). De vouchers zijn uitsluitend bestemd voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten die een tussentijdse evaluatie uitvoeren met behulp van de door Regieorgaan SIA ontwikkelde ‘Handreiking Intervisie voor praktijkgericht onderzoek’.

Wanneer

Vouchers kunnen doorlopend worden aangevraagd tot donderdag 9 november 2017, 14.00 uur, CET.

Beoordeling

Criteria

  1. Staat het project waarvoor subsidie voor intervisie wordt aangevraagd op de door het bestuur van Regieorgaan SIA voor het betreffende jaar vastgestelde lijst met voor Pitstopvouchers in aanmerking komende RAAK-projecten.
  2. Voldoet de beoogde begeleider van de intervisiebijeenkomst aan de voorwaarde zoals gesteld in de handleiding.
  3. Is de geplande startdatum van het intervisieproces conform het gestelde in de handleiding.

Procedure

Beoordeling van de aanvraag wordt door de programmamanager van Regieorgaan SIA gedaan. Deze adviseert het bestuur van Regieorgaan SIA de aanvraag te honoreren, danwel af te wijzen.
De directeur van Regieorgaan SIA toetst de gevolgde procedure en is door het bestuur gemandateerd om te besluiten op basis van het advies van de programmamanager.
De toewijzing van de voucher wordt schriftelijk meegedeeld, in geval van honorering inhoudende een subsidievaststellingsbesluit (een Pitstopvoucher) en in geval van niet-honorering inhoudende een afwijzingsbesluit.
Regieorgaan SIA streeft er naar het subsidiebesluit uiterlijk twee weken na de indieningssdatum van de aanvraag van de voucher bekend te maken.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

9 november 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Euro 102.500,-

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Drs. Inez Meurs Drs. Inez Meurs t: +31 (0)6 51319114 inez.meurs@regieorgaan-sia.nl