RAAK-publiek ronde 2019

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die in samenwerking met hbo-professionals werkzaam in de publieke sector worden uitgevoerd. RAAK-publiek richt zich op het bevorderen van kennisontwikkeling en -toepassing om zo bij te dragen aan de vernieuwing in de beroepspraktijk.

Waarvoor

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna Regieorgaan SIA), onderdeel van NWO, heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder ander de RAAK-regelingen uit.

De regeling RAAK-publiek bevordert de samenwerking tussen hbo-professionals werkzaam in de publieke sector en hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het beroepenveld wordt in netwerken van hogescholen, kennisinstellingen en praktijkinstellingen onderzoek uitgevoerd.

Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs. 

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool benoemt een projectleider die gemachtigd is om de subsidieaanvraag in te dienen. Deze projectleider is tevens het aanspreekpunt voor Regieorgaan SIA. De mogelijkheid bestaat om (ook) een contactpersoon te machtigen om de aanvraag in te dienen. Dit dient dan ook expliciet op het aanvraagformulier te worden aangegeven.

De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector.

De aanvragende hogeschool ontvangt alle correspondentie met betrekking tot het beoogde project en is verantwoordelijk voor de verspreiding van de relevante informatie onder de consortiumpartners en overige betrokken partijen.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidie omvang is 300.000,- euro. De duur van het project is 18 tot 24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd van het project is niet mogelijk. De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek conform de gesubsidieerde projectaanvraag.

De deelnemers binnen het project dragen bij met cofinanciering die ten minste 50% van de totale projectkosten dient te bedragen. De cofinanciering kan zowel in-cash als in-kind plaatsvinden. De omvang van de cofinanciering dient bij de aanvraag opgegeven te worden. Subsidiëring van (deel-)projectactiviteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om naast RAAK-subsidie andere stimuleringsgelden als cofinanciering in te brengen in het project mits duidelijk wordt aangegeven welke subsidie voor welke (deel-)activiteit wordt ingezet en mits dit vanuit de andere regeling voor stimuleringsgelden is toegestaan. 

Wanneer

  • Donderdag 27 juni 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd, alleen voor uitgewerkte aanvragen. 

Beoordeling

Criteria

Alle voorstellen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria:

  1. Vraagarticulatie
  2. Netwerkvorming
  3. Onderzoeksplan

Voor verdere toelichting raadpleeg de handleiding RAAK-publiek indieningsronde juni 2019, sectie 4.3 "Beoordelingscriteria"

Procedure

De beoordelingscommissie beoordeelt op basis van drie beoordelingscriteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. Projecten die op alle drie criteria een voldoende scoren, komen in aanmerking voor goedkeuring. De drie criteria worden in een onderlinge weging gehanteerd. Het criterium 'onderzoeksplan' weegt zwaarder dan de andere twee criteria (50% ten opzichte van 25%). Alle projecten ontvangen een totaalscore en worden op basis van de weging in rangorde gezet. De honorering van de goedgekeurde projectaanvragen is afhankelijk van het beschikbare budget.

  • 27 juni 2019, 14.00 uur Ned.tijd Deadline indiening aanvragen
  • september 2019 Vergadering beoordelingscommissie
  • oktober 2019 Hoor en wederhoor
  • november 2019 Vergadering beoordelingscommissie
  • december 2019 Vaststelling beoordeling en besluitvorming bestuur Regieorgaan SIA
  • januari 2020 Bekendmaking  

Meer informatie

Zie ook de website van Regieorgaan SIA

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

27 juni 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Budget: 7,2 mln euro. Maximaal 300.000,- euro per project.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Drs. Inez Meurs Drs. Inez Meurs t: +31 (0)6 51319114 inez.meurs@regieorgaan-sia.nl