RAAK-PRO

Hogescholen kunnen €700.000 aanvragen voor financiering van themavrij langdurig praktijkgericht onderzoek.

Waarvoor

Met RAAK-PRO wil Regieorgaan SIA de kwaliteit (methodologisch en inhoudelijk) van het praktijkgericht onderzoek bevorderen en de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten versterken. Dit kan doordat onderzoekers in een RAAK-PRO-project een duurzame samenwerkingsrelatie opbouwen met partners in het (inter)nationale kennisnetwerk en zo ook hun eigen positie daarin verbeteren.

De aanleiding voor de samenwerking met het kennisnetwerk is een vraag uit de beroepspraktijk. Kennisinstellingen, hogescholen en de beroepspraktijk werken systematisch samen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en de toepassing daarvan. Dit zorgt voor nieuwe of alternatieve methoden en handelswijzen voor professionals die aantoonbaar doorwerken: zij vinden hun plek in de beroepspraktijk, onderwijsvernieuwing en het kennisnetwerk.

Voor wie

Een door de overheid bekostigde hogeschool, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), kan een aanvraag indienen.

De persoon die de aanvraag indient in ISAAC wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool.

Wat aanvragen

Aanvragers kunnen maximaal is € 700.000 krijgen. De looptijd van de financieringsperiode is maximaal 48 maanden. Inzet van financiering buiten de looptijd is niet mogelijk. Het beoogde project moet starten tussen 1 februari 2022 en 1 juli 2022.

De financiering is uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van activiteiten conform de gehonoreerde aanvraag. Financiering van (deel)activiteiten die al zijn gefinancierd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk.

Uitgesloten zijn aanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheidsbevordering van personeel, het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/nieuw curriculum voor de hogeschool en/of behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool.

Wanneer

  • Deadline vooraanmeldingen: 12 januari 2021
  • Deadline volledige aanvragen: 18 mei 2021

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. Deze worden in de handleiding nader toegelicht. Het criterium vraagarticulatie is voor de vooraanmelding en de aanvraag gelijk. Voor het criterium netwerkvorming moet in de vooraanmelding het consortium en netwerk in principe bekend en/of beoogd zijn, maar dit hoeft nog niet definitief te zijn. Op het criterium onderzoeksplan stellen we minder eisen aan de vooraanmelding dan aan de volledige aanvraag.

Procedure

RAAK-PRO werkt met een beoordelingscommissie en referenten. Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit uiteindelijk of een aanvraag al dan niet wordt toegekend. Het tijdspad van de beoordeling is als volgt:

12 januari 2021 Deadline indiening vooraanmeldingen
februari 2021 Vergadering beoordelingscommissie
Begin maart 2021

Bekendmaking advies vooraanmeldingen

18 mei 2021 Deadline indiening aanvragen
Mei-juni 2021 Referentenronde

Midden juni 2021

Hoor en wederhoor referentencommentaar
September 2021 Vergadering beoordelingscommissie
Eind september 2021 Hoor en wederhoor
Oktober 2021 Vergadering beoordelingscommissie weerwoord
November 2021 Vaststelling beoordeling door beoordelingscommissie en besluitvorming door bestuur Regieorgaan SIA
December 2021 Bekendmaking

Meer informatie

Zie ook de website van Regieorgaan SIA

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

12 januari 2021 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Budget: 5,84 mln euro. Maximaal 80.000 euro per aanvraag.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Frank Karelse Frank Karelse +31 (0)6 11567154 frank.karelse@regieorgaan-sia.nl