RAAK-PRO

Hogescholen kunnen €700.000 aanvragen voor financiering van praktijkgericht onderzoek.

Waarvoor

De regeling RAAK-PRO bevordert de kwaliteit (methodologisch en inhoudelijk) van het praktijkgericht onderzoek en versterkt de onderzoekscapaciteit van de betrokken lectoraten door versterking van de duurzame samenwerkingsrelatie met het nationale kennisnetwerk en de versterking van de positie in de kennisketen, geënt op de vraag vanuit de beroepspraktijk. De samenwerking is gericht op ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassing daarvan.

Gestuurd door de vraag vanuit de beroepspraktijk wordt in samenwerking met kennisinstellingen, hogescholen en de beroepspraktijk systematisch onderzoek uitgevoerd.

Het resultaat van het onderzoek is nieuwe kennis en inzichten, die op een systematische en structurele wijze vertaald worden naar nieuwe methodieken of handelingsalternatieven voor professionals. Deze werken aantoonbaar door in de onderwijsvernieuwing, de beroepspraktijk en het kennissysteem.

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De persoon die de subsidieaanvraag indient in ISAAC (hierna te noemen aanvrager) wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool (verder te noemen als penvoerder).

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is €700.000,-. De looptijd (duur) van het project is minimaal 36 maanden en maximaal 48 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd om is niet mogelijk. Het beoogde project dient te starten tussen 1 september 2019 en 1 maart 2020.

De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en voor het uitvoeren van het projectvoorstel.

Subsidiëring van (deel)activiteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen is niet mogelijk.

Uitgesloten zijn aanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheids-bevordering van personeel, het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/nieuw curriculum voor de hogeschool en/of behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool.

Wanneer

  • Sluitingsdatum intentieverklaring: 2 oktober 2018, 14:00 uur Nederlandse tijd
  • Sluitingsdatum volledige aanvraag: 11 december 2018, 14:00 uur Nederlandse tijd

Beoordeling

Criteria

De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector. Bij aanvang van het beoogde project heeft het consortium zich middels ondertekening van het aanvraagformulier verzekerd van deelname van minimaal twee private of publieke partijen uit de beroepspraktijk.

De consortiumpartners dragen bij aan de uitvoering van het project. Deze cofinanciering dient ten minste 30% van de totale projectkosten te bedragen. De cofinanciering kan zowel in cash als in kind plaatsvinden. De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. Deze worden in de handleiding nader toegelicht

Procedure

  • Vanaf 11 december 2018: Check ontvankelijkheid en eventuele correctie aanvragen
  • Januari-maart 2019: Referentenronde
  • April 2019: Vergadering beoordelingscommissie
  • April 2019: Hoor en wederhoor
  • Mei 2019: Vergadering beoordelingscommissie
  • Juni 2019: Vaststelling beoordeling en besluitvorming bestuur NRPO SIA
  • Juli 2019: Bekendmaking

Meer informatie

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/RAAK-regeling/raak-pro

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 december 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

15,4 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Vrij onderzoek

Contact

Dhr. F. Karelse Dhr. F. Karelse +31 (0)30 633 1450 frank.karelse@regieorgaan-sia.nl