RAAK-mkb 2019 ronde 11

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die in samenwerking met mkb-bedrijven worden uitgevoerd. RAAK-mkb richt zich op het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

Waarvoor

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna Regieorgaan SIA), onderdeel van NWO, heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder andere de RAAK-regelingen uit.

De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd.

Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De persoon die de subsidieaanvraag (hierna te noemen aanvraag) indient in ISAAC wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool. De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie.

De penvoerende hogeschool draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project en het projectmanagement, inclusief de inhoudelijke samenhang, de voortgang, de resultaten en de financiële (eind)verantwoording van het project. De penvoerende hogeschool is verantwoordelijk voor de verspreiding van de relevante informatie onder de leden van het consortium.

Wat aanvragen

Voor alle aanvragen geldt de ‘NWO-subsidieregeling 2017’. De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 300.000,-. De looptijd (duur) van de subsidieperiode is maximaal 24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd is niet mogelijk. Het beoogde project dient te starten tussen 1 februari 2020 en 1 juli 2020.

De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek conform de gehonoreerde aanvraag. Subsidiëring van onderzoeksactiviteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk.

Uitgesloten zijn aanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheids-bevordering van personeel, het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/nieuw curriculum voor de hogeschool en/of behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool..

Wanneer

  • Dinsdag 1 oktober 2019 om 14:00 u. Nederlandse tijd, alleen voor uitgewerkte aanvragen.

Beoordeling

Criteria

Alle voorstellen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria:

  1. Vraagarticulatie
  2. Netwerkvorming
  3. Onderzoeksplan

Voor verdere toelichting raadpleeg de handleiding RAAK-mkb 2019, 11e ronde, 4.3 "Beoordelingscriteria".

Procedure

De beoordelingscommissie beoordeelt op basis van drie beoordelingscriteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. Projecten die op alle drie criteria een voldoende scoren, komen in aanmerking voor goedkeuring. De drie criteria worden in een onderlinge weging gehanteerd. Het criterium 'onderzoeksplan' weegt zwaarder dan de andere twee criteria (50% ten opzichte van 25%). Alle projecten ontvangen een totaalscore en worden op basis van de weging in rangorde gezet. De honorering van de goedgekeurde projectaanvragen is afhankelijk van het beschikbare budget.

1 oktober 2019, 14.00 uur Ned. tijd Deadline indiening aanvragen
November 2019 Vergadering beoordelingscommissie
December 2019 Hoor en wederhoor
Januari 2020 Vergadering beoordelingscommissie
Januari 2020 Besluit bestuur Regieorgaan SIA
Januari 2020 Bekendmaking    

Meer informatie

Zie ook de website van Regieorgaan SIA

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 oktober 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Budget: euro 4,5 mln. Maximaal euro 300.000,- per project

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. Michèle Sons Dr. Michèle Sons +31 (0)6 23301227 michele.sons@regieorgaan-sia.nl