RAAK Impuls 2020

Als gevolg van de coronacrisis kampen hogescholen met vertraging of zelfs stopzetting van onderzoeksprojecten. Het gevolg is dat lopende projecten (nog) niet afgerond kunnen worden. Daarnaast is er een reëel risico dat de kwaliteit van onderzoeksprojecten onder druk komt te staan. Daarom zetten wij de RAAK Impuls 2020 in. Hiermee willen wij de kwaliteit van lopende RAAK-projecten borgen.

Waarvoor

Regieorgaan SIA wil naast de bredere ‘Impuls 2020’, die is gericht op het borgen en versterken van de randvoorwaarden voor praktijkgericht onderzoek op organisatieniveau, ook een impuls geven die zich richt op het niveau van onderzoeksprojecten. Deze regeling richt zich specifiek op RAAK-projecten, omdat deze door hun omvang en doorlooptijd de meeste gevolgen ondervinden van de maatregelen om het coronavirus in te dammen.

Conform de beoordelingscriteria van RAAK, kijken we met nadruk naar de aspecten ‘netwerkvorming’ en ‘onderzoeksplan’. Met het geld van uit RAAK Impuls kan het onderzoek worden aangepast aan de eisen van de anderhalvemetersamenleving, bijvoorbeeld door nieuwe werkwijzen te ontwikkelen voor de participatie van praktijkpartners in het onderzoek.

Voor wie

Een lopend RAAK-project komt in aanmerking voor maximaal één subsidietoekenning, indien gehonoreerd vanuit een van de volgende indieningsrondes vanaf:

  • RAAK-mkb vanaf RAAK-mkb ronde oktober 2017;
  • RAAK-publiek vanaf RAAK-publiek indieningsronde juni 2017;
  • RAAK PRO vanaf RAAK PRO 2016;

De aanvraag kan op elk moment tijdens de looptijd van het lopend project worden ingediend. Projecten waarvoor reeds een Top-up aanvraag is gehonoreerd, komen niet in aanmerking voor de subsidie RAAK Impuls 2020.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 10.000. Binnen 12 maanden na subsidieverlening moet het geld worden besteed.

Wanneer

Deze call for proposals is geldig voor de indieningsronde RAAK Impuls 2020 met de sluitingsdatum en -tijd: dinsdag 20 april 2021, 14:00:00 uur CE(S)T.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld op deze vier beoordelingscriteria:

  • De mate van onvoorziene omstandigheden en reële knelpunten in het onderzoeksproject.
  • De verwachte mate van effectiviteit ten aanzien van het borgen van de kwaliteit van het onderzoek, in het bijzonder op de aspecten ‘netwerkvorming’ en ‘onderzoeksplan’.
  • Haalbaarheid
  • Doelmatigheid

Op elk criterium moet voldoende worden gescoord om in aanmerking te komen voor positief oordeel van de beoordelingscommissie.

Procedure

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen worden bekeken door het programmabureau van Regieorgaan SIA. Daarna leggen we de aanvragen voorzien van een preadvies voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Binnen acht weken na het ophaalmoment is de uitslag bekend. Een

indicatief tijdpad vindt u in de handleiding.

Meer informatie

Voor meer informatie gaat u naar de website van Regieorgaan SIA

Let op: in de call for proposals was helaas een foutieve link opgenomen naar ISAAC. Dit is inmiddels aangepast in de call for proposals, die hieronder te downloaden is.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Open Access

Budget

Budget: 2.200.000 euro. Maximaal 10.000 euro per aanvraag.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Mw. Sanne Geelhoed Mw. Sanne Geelhoed +31306331481 sanne.geelhoed@regieorgaan-sia.nl