Vermindering reststromen

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor thematisch onderzoek dat in samenwerking met mkb-bedrijven wordt uitgevoerd, met als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein. Het onderzoeksproject moet aansluiten op het thema Vermindering reststromen.

Waarvoor

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de vier agrarische hogescholen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool) investeren gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Het onderzoeksprogramma heeft als doel de kennisinfrastructuur in het groene domein verder door te ontwikkelen. Voor hogescholen is het bovendien een kans om hun positie in de kennisketen verder te versterken. Het programma sluit aan op de maatschappelijke opgaven zoals geschreven in het regeerakkoord, de LNV-visie en nationale beleidsagenda.

Het onderzoek dient niet alleen nieuwe kennis op te leveren, maar vooral ook een bijdrage te leveren aan de actualisatie van het groene onderwijs en moet ervoor zorgen dat de toekomstige agrarische ondernemers de kennis kunnen toepassen in hun bedrijf.

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool (hierna te noemen aanvrager) te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De persoon die de aanvraag indient in ISAAC wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool. De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie.

De aanvraag wordt ondersteund door een actief betrokken consortium dat ten minste bestaat uit twee door de overheid bekostigde hogescholen waarvan ten minste één HAO-instelling, zes mkb-ondernemingen en een brancheorganisatie of andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan. De vier HAO-instellingen zijn: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland en HAS Hogeschool. Van de deelnemende mkb-ondernemingen dienen er minimaal vijf in Nederland gevestigd te zijn. De aanvrager wordt uitgenodigd ook relevante instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs te betrekken.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is 500.000 euro. De looptijd van de subsidieperiode is maximaal 24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd is niet mogelijk. Het beoogde project dient te starten tussen 15 januari 2021 en 15 juli 2021.

De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek conform de gehonoreerde aanvraag. Subsidiëring van (deel) activiteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk.

Binnen deze call bestaat de mogelijkheid om additioneel budget aan te vragen uit het programma Kennis op Maat (KoM) voor capaciteit bij Wageningen Research (WR). Vanuit het KoM-programma is voor deze call 100.000 euro (inclusief btw) beschikbaar.

Wanneer

Aanvragen kunnen vanaf publicatiedatum worden ingediend tot de sluitingsdatum en -tijd: dinsdag 27 oktober 2020, 14:00:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria:

  1. Vraagarticulatie;
  2. Netwerkvorming;
  3. Onderzoeksplan.

Voor verdere toelichting raadpleeg de handleiding Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Vermindering reststromen, indieningsronde oktober 2020, 4.3 "Beoordelingscriteria".

Procedure

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria. Daarbij krijgt elk criterium een score oplopend van 1 tot en met 6. Alle projectvoorstellen ontvangen een gewogen gemiddelde totaalscore en worden op basis van deze score in rangorde gezet. Daarbij weegt het criterium 'onderzoeksplan' voor 50% mee in de beoordeling. 'Vraagarticulatie' en 'netwerkvorming' wegen elk 25% mee in de beoordeling. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als op elk criterium een 4.00 of hoger wordt gescoord.

De beoordeling bestaat uit een initiële schriftelijk beoordeling en een interview (hoor en wederhoor). De beoordelingscommissie stelt op basis daarvan haar definitieve beoordeling vast en brengt advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA. Het bestuur van Regieorgaan SIA toetst de gevolgde procedure en besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie. Regieorgaan SIA streeft ernaar het besluit in januari 2021 schriftelijk bekend te maken.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Regieorgaan SIA.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

27 oktober 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Budget: 0,5 mln euro. Maximaal 500.000 euro per aanvraag.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Contact

Dhr. T. (Thijs) Simons Dhr. T. (Thijs) Simons +31 (0) 30 6331486 thijs.simons@regieorgaan-sia.nl