Lectoren kringlooplandbouw

De vier HAO-instellingen, te weten: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland of HAS Hogeschool, kunnen een aanvraag indienen voor financiering van een lector kringlooplandbouw met als doel om praktijkgericht onderzoek en kennisdoorwerking rondom de experimenten in vijf geografische gebieden (experimenteerruimten) te versnellen. De lectorpositie dient ter versterking van de samenwerking tussen de kenniskringen van hogescholen en de rest van de kennisketen.

Waarvoor

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de vier agrarische hogescholen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool) investeren gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Het onderzoeksprogramma heeft als doel de kennisinfrastructuur in het groene domein verder door te ontwikkelen. Voor hogescholen is het bovendien een kans om hun positie in de kennisketen verder te versterken. Het programma sluit aan op de maatschappelijke opgaven zoals geschreven in het regeerakkoord, de LNV-visie en nationale beleidsagenda.

De investering in lectorposities is gericht op een duurzame samenwerkingsrelatie tussen de afzonderlijke lectoren en de onderzoeksactiviteiten in de vijf door de overheid benoemde experimenteerruimtes. Met de lectorpositie wordt een koppeling gemaakt tussen fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek, en tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde HAO-instelling (hierna te noemen aanvrager) te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De vier HAO-instellingen zijn: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland en HAS Hogeschool.

De persoon die de aanvraag indient in ISAAC wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool.

De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is 400.000 euro. De looptijd van de subsidieperiode is 48 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd is niet mogelijk.

De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor de activiteiten van een lector conform de gehonoreerde aanvraag.

Wanneer

  • Aanvragen kunnen vanaf publicatiedatum doorlopend worden ingediend tot sluitingsdatum en -tijd dinsdag 8 september 2020, 14.00 uur CE(S)T.
  • Ophaalmomenten: 7 mei 2020, 16 juni 2020.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van twee beoordelingscriteria:

  1. Kwaliteit invulling lectorpositie;
  2. Kwaliteit onderzoeksactiviteiten.

Voor verdere toelichting raadpleeg de handleiding Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Lectoren kringlooplandbouw, indieningsronde september 2020, sectie 4.3 "Beoordelingscriteria".

Procedure

Een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag op basis van de beoordelingscriteria. Daarbij krijgt elk beoordelingscriterium een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als op beide criteria voldoende wordt gescoord.

De beoordeling bestaat uit een initiële schriftelijkea beoordeling en een interview (hoor en wederhoor). De beoordelingscommissie stelt op basis daarvan haar definitieve beoordeling vast en brengt advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA. Het bestuur van Regieorgaan SIA toetst de gevolgde procedure en besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie. Regieorgaan SIA streeft ernaar het besluit uiterlijk 13 weken na elk ophaalmoment of na sluiting van de ronde schriftelijk bekend te maken.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Regieorgaan SIA.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

8 september 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Budget: 1,2 mln euro. Maximaal 400.000 euro per aanvraag.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie LNV

Contact

Dhr. T. (Thijs) Simons Dhr. T. (Thijs) Simons +31 (0) 30 6331486 thijs.simons@regieorgaan-sia.nl