Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

De vier HAO-instellingen, te weten: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland of HAS Hogeschool, kunnen financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die in samenwerking met mkb-bedrijven worden uitgevoerd.

Waarvoor

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de vier agrarische hogescholen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool) investeren gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. 

Het onderzoeksprogramma heeft als doel de kennisinfrastructuur in het groene domein verder door te ontwikkelen. Voor hogescholen is het bovendien een kans om hun positie in de kennisketen verder te versterken. Het programma sluit aan op de maatschappelijke opgaven zoals geschreven in het regeerakkoord, de LNV-visie en nationale beleidsagenda. 

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool (hierna te noemen aanvrager) te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)  en is dient één van de vier HAO-instellingen te zijn, te weten: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland of HAS Hogeschool. 

De persoon die de subsidieaanvraag (hierna te noemen aanvraag) indient in ISAAC wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool. Het College van Bestuur doet dit in afstemming met de Colleges van Bestuur van de andere drie HAO instellingen. De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie.

Wat aanvragen

Voor alle aanvragen geldt de ‘NWO-subsidieregeling 2017’. 
De maximaal aan te vragen subsidieomvang is afhankelijk van de call. De looptijd van de subsidieperiode is maximaal 24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd is niet mogelijk. Het beoogde project dient te starten tussen 1 augustus 2019 en 1 december 2019.
De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek conform de gehonoreerde aanvraag. Het is wenselijk om in projectvoorstellen een verband te leggen met landelijke programma’s van de topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Agri & Food. 
Subsidiëring van (deel)activiteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk.
Uitgesloten zijn aanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheidsbevordering van personeel, het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/nieuw curriculum voor de hogeschool en/of behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was dinsdag 28 mei 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd.

Beoordeling

Criteria

Alle voorstellen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria:

  1. Vraagarticulatie
  2. Netwerkvorming
  3. Onderzoeksplan

Voor verdere toelichting raadpleeg de handleiding Praktijkkennis voor Voedsel en Groen van de onderliggende calls onder paragraaf 4.3 "Beoordelingscriteria".

Procedure

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag eerst schriftelijk. Per aanvraag worden de bevindingen (vragen en opmerkingen) van de beoordelingscommissie vastgelegd. Deze bevindingen worden aan de aanvragers verzonden, ter voorbereiding op het interview. De beoordelingscommissie nodigt de indieners uit voor een interview over de aanvraag, waarin ook de initiële beoordeling aan de orde komt (hoor en wederhoor). In voorkomende gevallen kan de beoordelingscommissie de aanvrager verzoeken nadere informatie aan te leveren, voorafgaand aan de definitieve beoordeling.
De beoordelingscommissie stelt na afloop van alle interviews de finale beoordeling vast.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Programmagebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

28 mei 2019 14:00

Budget

2.550.000 euro

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Partners

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Contact

Dhr. T. (Thijs) Simons Dhr. T. (Thijs) Simons +31 (0) 30 6331486 thijs.simons@regieorgaan-sia.nl