Praktijkkennis Voedsel en Groen: Living Labs voor Duurzame Bedrijfsovername

Door de overheid bekostigde hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) kunnen financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die in samenwerking met mkb-bedrijven, brancheorganisatie(s) en indien dienend ook met MBO en WO worden uitgevoerd.

Waarvoor

Het programma Praktijkkennis Voedsel en Groen Duurzame bedrijfsovername bevordert kwaliteitsverbetering in de begeleiding van startende ondernemers in het brede agrarische domein. Het programma draagt bij aan optimalisatie van de ondersteuning van duurzame bedrijfsovername. Hieronder wordt verstaan dat het bedrijf na overname een (ecologisch en economisch) duurzaam bedrijfs- en verdienmodel heeft, financieel gezond is en de familieverhoudingen goed zijn (familiegeluk). 

Het doel is te komen tot een overzicht van welke elementen in die specifieke infrastructuur al goede resultaten leveren, welke verbeterd kunnen worden en een idee op te leveren hoe die verbetering gerealiseerd kan worden. De focus in het project dient te liggen op het proces van begeleiden waarin de interactie van sociaal-emotionele aspecten, competenties en vaardigheden, het financieel traject van overname, verschillende verdienmodellen en kennis over en handelingsperspectieven voor de maatschappelijke context van cruciaal belang is. De ervaring en kennis worden op landelijk niveau tijdens de gehele looptijd gedeeld tussen de afzonderlijke projecten.

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De persoon die de aanvraag indient in ISAAC wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 300.000. De looptijd van de subsidieperiode is maximaal 24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd is niet mogelijk. Het beoogde project dient te starten binnen zes maanden na datum van het subsidiebesluit. De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen de kaders zoals aangegeven in hoofdstuk 2 Doel van de regeling en conform de gehonoreerde aanvraag. Subsidiëring van (deel) activiteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk.

Uitgesloten zijn aanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheids-bevordering van personeel, het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/nieuw curriculum voor de hogeschool en/of behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is dinsdag 17 december 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd.

Beoordeling

Criteria

Alle voorstellen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria:

  1. Vraagarticulatie
  2. Netwerkvorming
  3. Onderzoeksplan

Voor verdere toelichting raadpleeg de handleiding Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: Living Labs voor Duurzame bedrijfsovername, 4.3 "Beoordelingscriteria".

Procedure

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan.

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag eerst schriftelijk. Per aanvraag worden de bevindingen (vragen en opmerkingen) van de beoordelingscommissie vastgelegd. Deze bevindingen worden aan de aanvragers verzonden, ter voorbereiding op het interview. De beoordelingscommissie nodigt de indieners uit voor een interview over de aanvraag, waarin ook de initiële beoordeling aan de orde komt (hoor en wederhoor). In voorkomende gevallen kan de beoordelingscommissie de aanvrager verzoeken nadere informatie aan te leveren, voorafgaand aan de definitieve beoordeling. De beoordelingscommissie stelt na afloop van alle interviews de finale beoordeling vast.

Projecten die op alle drie criteria een voldoende scoren, komen in aanmerking voor goedkeuring. De drie criteria worden in een onderlinge weging gehanteerd. Het criterium 'onderzoeksplan' weegt zwaarder dan de andere twee criteria (50% ten opzichte van 25%).

  • 17 december 2019, 14.00 uur Ned.tijd : deadline indiening aanvragen
  • Januari 2020: schriftelijke reactie aan indieners
  • Februari 2020: interview beoordelingscommissie
  • Februari 2020: vaststelling beoordeling door beoordelingscommissie
  • 1 maart 2020: besluitvorming door bestuur Regieorgaan SIA en bekendmaking

Meer informatie

Alle informatie vindt u op de website van Regieorgaan SIA.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 december 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2,4 miljoen euro

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie LNV

Contact

Dhr. T. (Thijs) Simons Dhr. T. (Thijs) Simons +31 (0) 30 6331486 thijs.simons@regieorgaan-sia.nl