Platformregeling II

Hogescholen dan wel organisaties met een publieke opdracht kunnen financiering aanvragen voor de (door)ontwikkeling van lectorenplatforms: open en actieve samenwerkingsverbanden die lectoren verbinden op inhoudelijke thema's.

Waarvoor

De doelstelling van de platformregeling is om lectoren in Nederland in open en actieve samenwerkingsverbanden (platforms) te verbinden op inhoudelijke thema’s die aansluiten op de tien thema’s die zijn benoemd in de onderzoeksagenda Onderzoek met Impact – strategische onderzoeksagenda hbo 2016-2020. Deze platforms dienen een goede basis te bieden om met meer focus en massa bij te dragen aan missiegedreven onderzoek, nationale en internationale onderzoeksprogrammering, de NWA en topsectoren.
Deze regeling beoogt een strategische, inhoudelijke én organisatorische impuls te geven aan de bestaande en nieuw te vormen platforms.

Voor wie

De regeling staat open voor hogescholen dan wel organisaties met een publieke opdracht op het thema waar het platform zich op richt. De aanvrager dient reeds deel te nemen in één van de bestaande platforms of kan een aanvraag indienen op één van de vier nieuw gedefinieerde thema’s. Er wordt maximaal één aanvraag per thema gehonoreerd.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is €  100.000,- en kan gebruikt worden voor het (door)ontwikkelen van het platform. 
Naast het ontwikkelen van het netwerk en de organisatie van het platform omvat dit bijvoorbeeld: het afstemmen van de onderzoekslijnen, het opstellen van een onderzoeksagenda en -programmering of het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie om aan te sluiten bij nationale en internationale beleidsontwikkelingen en onderzoeksprogramma’s.
De looptijd van de subsidieperiode is maximaal 24 maanden. 

Wanneer

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk donderdag 19 maart 2020, 14.00 uur Nederlandse tijd. Op de website van Regieorgaan SIA worden de data van de ophaalmomenten vermeld. Regieorgaan SIA streeft er naar het subsidiebesluit uiterlijk acht weken na het moment van ontvankelijkheidsverklaring na ieder ophaalmoment bekend te maken.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria: 

  1. Openheid, toegankelijkheid en relevantie netwerk, 
  2. Gerichtheid op thematisch programmeren en valideren en 
  3. Organiserend vermogen.

Procedure

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoekswereld en uit de praktijk.
De beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk op basis van de beoordelingscriteria.

In voorkomende gevallen kan de beoordelingscommissie de aanvrager verzoeken nadere schriftelijke informatie aan te leveren, dan wel uit te nodigen voor een toelichtend gesprek, voorafgaand aan de definitieve beoordeling. 

Indien het gaat om een aanvraag op één van de bestaande thema’s, zal de commissie bij de beoordeling gebruik maken van de beschikbare voortgangs- en eindrapportage van het reeds door Regieorgaan SIA gesubsidieerde platform.

Meer informatie

Op de website van Regieorgaan SIA worden de data van de ophaalmomenten vermeld. 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Samenwerking/uitwisseling Open Access

Budget

2.400.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Ir. Eras Draaijers (Programmamanager) +31 (0)6 331633372 eras.draaijers@regieorgaan-sia.nl