L.int 2019 Lector- posities bij instituten

Instituten en hogescholen kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor financiering van een L.int-lector. Met de lectorpositie wordt een koppeling gemaakt tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, en tussen de wetenschap en de praktijk. Dit verrijkt en versterkt alle schakels in de kennisketen.

Waarvoor

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna te noemen Regieorgaan SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder andere de L.INT-regeling uit. 

Na de eerste L.INT-regeling waarin alleen NWO-instituten in aanmerking kwamen voor de lectorposities, bleek dat de wens om de samenwerking tussen hogescholen en instituten te versterken breder is. Deze nieuwe L.INT-regeling wordt daarom opengesteld om de samenwerking aan te gaan met andere onderzoeksinstituten. 

De L.INT-regeling heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen hogescholen en instituten door middel van:

  • het versterken van onderzoek in de innovatieketen;
  • het vergroten van de beschikbaarheid van goed opgeleid (technisch) talent.

Met de lectorpositie wordt een koppeling gemaakt tussen fundamenteel  en praktijkgericht onderzoek, en tussen de wetenschap en de praktijk. Dit verrijkt en versterkt alle schakels in de kennisketen.

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

De persoon die de subsidieaanvraag (hierna te noemen aanvraag) indient in ISAAC wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool. De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie.

Wat aanvragen

De kosten die met deze subsidie gefinancierd kunnen worden, betreffen de gemaakte en/of betaalde loonkosten en materiële kosten van hogeschool of instituut, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet verrekenbare btw, voor de uit hoofde van de samenwerking bij hogeschool en instituut aangestelde lector.

Wanneer

  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk dinsdag 4 april 2020, 14.00 uur Nederlandse tijd.

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van twee beoordelingscriteria:

Kwaliteit invulling lectorpositie:

  • aansluiting bij bestaand lectoraat;
  • netwerk van de lector in het bedrijfsleven en/of maatschappij, of ambitie en vermogen om dit te ontwikkelen;
  • ervaring met programmeren van onderzoek.

Kwaliteit onderzoeksactiviteiten:

  • samenwerking rond de lectorpositie tussen instituut en hogeschool, ook vastgelegd in een overeenkomst;
  • medefinanciering door hogeschool, instituut en private en/of maatschappelijke partijen;
  • strategische inbedding in onderzoeksprogramma van zowel hogeschool als van instituut; 
  • in geval van een tweede of derde L.INT-lector bij het instituut: de toegevoegde waarde van de tweede of derde L.INT-lector.

Procedure

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de NWO code Belangenverstrengeling van toepassing. De beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk op basis van de beoordelingscriteria die zijn beschreven in paragraaf 4.3 van de L.int-regeling. 

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag eerst schriftelijk. Deze initiële beoordeling wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. De beoordelingscommissie nodigt de aanvrager en het betrokken instituut uit voor een interview over de aanvraag, waarin ook de initiële beoordeling aan de orde komt (hoor en wederhoor). De beoordelingscommissie stelt haar definitieve beoordeling voor de aanvraag vast, op basis van de aanvraag, de initiële beoordeling en het interview. In voorkomende gevallen kan de beoordelingscommissie de aanvrager verzoeken nadere informatie aan te leveren, voorafgaand aan de definitieve beoordeling.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Regieorgaan SIA

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 april 2020 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

2 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Marcus van Leeuwen Marcus van Leeuwen +31 (0)30 6331466 marcus.vanleeuwen@regieorgaan-sia.nl