L.INT - Lectorposities bij instituten, indieningsronde februari 2021

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contact beperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Instituten en hogescholen kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor financiering van een L.INT lector. Met de lectorpositie wordt een koppeling gemaakt tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, en tussen de wetenschap en de praktijk. Dit verrijkt en versterkt alle schakels in de kennisketen.

Waarvoor

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (hierna te noemen Regieorgaan SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren en voert daartoe onder andere de regeling L.INT Lectorposities bij instituten uit.

De regeling Lectorposities bij instituten (L.INT) bestaat sinds 2016. Het doel van het aanstellen van L.INT-lectoren is het versterken van de samenwerking tussen hogescholen en instituten om zo het onderzoek in de innovatieketen te versterken. Met de lectorpositie wordt een koppeling gemaakt tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, en tussen wetenschap, beleid en praktijk. Dit verrijkt en versterkt alle schakels in de kennisketen, versnelt innovatie en draagt bij aan een grotere beschikbaarheid van goed opgeleid talent. 

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool (hierna te noemen aanvrager) te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De persoon die de aanvraag indient in ISAAC wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool. De aanvrager ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie. 

Wat aanvragen

De kosten die met deze subsidie gefinancierd kunnen worden, betreffen de gemaakte en/of betaalde loonkosten van hogeschool of instituut, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw voor de uit hoofde van de samenwerking bij hogeschool en instituut aangestelde lector. 

Wanneer

  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 2 februari 2021, 14.00 uur Nederlandse tijd.  

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van twee beoordelingscriteria:

Kwaliteit invulling lectorpositie:

  • aansluiting bij een bestaand lectoraat;
  • netwerk van de lector in het bedrijfsleven en/of maatschappij, of ambitie en vermogen om dit te ontwikkelen;
  • ervaring met programmeren van onderzoek.

Kwaliteit onderzoeksactiviteiten:

  • samenwerking rond de lectorpositie tussen instituut en hogeschool, (uiteindelijk) vastgelegd in een overeenkomst, en wat de lector in de samenwerking gaat doen. Indien van toepassing, ook de samenwerking tussen de hogeschool met andere kennisinstellingen;
  • medefinanciering door hogeschool, instituut en private en/of maatschappelijke partijen;
  • strategische inbedding in onderzoeksprogramma van zowel hogeschool als van instituut; 
  • in geval van meerdere L.INT-lectoren bij het instituut: de toegevoegde waarde van de nieuwe beoogde lector ten opzichte van de eerder aangestelde lector(en) bij het betreffende instituut.

Elk van de twee hoofdcriteria wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als op beide hoofdcriteria voldoende wordt gescoord.

Procedure

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. Vanwege het bijzondere karakter van dit subsidieinstrument wordt in deze call niet gewerkt met referenten.

De beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk op basis van de beoordelingscriteria die worden beschreven in paragraaf 4.3. 

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag eerst schriftelijk. Deze initiële beoordeling wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. 
Vragen en opmerkingen worden schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld. 

De beoordelingscommissie nodigt de aanvrager en het betrokken instituut uit voor een interview over de aanvraag, waarin ook de vragen en opmerkingen aan de orde komen (hoor en wederhoor).

De beoordelingscommissie stelt haar definitieve beoordeling voor de aanvraag vast op basis van de aanvraag, de initiële beoordeling en het interview. In voorkomende gevallen kan de beoordelingscommissie de aanvrager verzoeken nadere informatie aan te leveren voorafgaand aan de definitieve beoordeling.

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de Code omgang met persoonlijke belangen van NWO van toepassing.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Regieorgaan SIA

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

2 februari 2021 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

3,6 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Maartje Harmelink Maartje Harmelink 0630184323 maartje.harmelink@regieorgaan-sia.nl