KIEM-VANG: Kennisinnovatie mapping (KIEM) - Van afval naar grondstof (VANG)

Lectoren en docent-onderzoekers van hogescholen kunnen financiering aanvragen waarmee kleine, doelgerichte projecten met betrekking tot Circulaire Economie (CE). Het programma heeft als doel voor specifieke materiaalstromen de waardecreatie en ketensluiting te bevorderen. De regeling is gericht op het voorkomen van afvalstoffen en het stimuleren van hoogwaardig materiaal. De KIEM-VANG onderzoeksprojecten, van afval naar grondstof (VANG), dragen bij aan CE kennisontwikkeling en toepassing.

Waarvoor

De regeling financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van Circulaire Economie. Vereist voor de KIEM-VANG aanvragen is dat de kennisvraag van mkb-ondernemingen en publieke instellingen wordt vertaald in een voorstel waarin onderzoekers van hogescholen in een netwerk van mkb-bedrijven en/of publieke instellingen werken aan kenniscirculatie en kennisontwikkeling. Specifiek kan onderzoek worden gedaan naar de transitie naar circulaire materiaalstromen, zoals metalen, kunststoffen, rubber, nutriënten, bouwmaterialen en biotische afvalstromen. Het programma stimuleert de kennisontwikkeling van circulair ontwerp, technologie, proces- en systeeminnovatie. Mogelijke uitkomsten van KIEM-VANG projecten zijn: gezamenlijke projectvoorstellen, bijeenkomsten, (business)modellen, demonstrator, prototype(n), werkwijze, proces, platform, instrumenten, etc.

Voor wie

De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, of een aan de hogeschool verbonden senior onderzoeker. De lector of senior onderzoeker kan ook als projectleider optreden. In het project gaat de hogeschool een samenwerkingsverband aan dat bestaat uit minstens één onderzoeker vanuit een hogeschool en minimaal twee mkb-ondernemingen en/of publieke instellingen.

Wat aanvragen

De aan te vragen subsidieomvang is maximaal €  20.000,- per aanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project dragen bij aan het project. Deze cofinanciering bedraagt minimaal €  10.000,- van de totale projectkosten, waarvan minimaal €  5.000,- afkomstig is vanuit het MKB en €  5.000,- van de hogeschool. Voor een maximale subsidieaanvraag bedraagt de projectomvang dus minimaal €  30.000,-.

Wanneer

Met ingang van december 2016 tot 10 november 2017, 14.00 uur kunnen doorlopend aanvragen voor KIEM-VANG subsidies worden ingediend bij Regieorgaan SIA.
Echter: wanneer de beschikbare middelen vóór 10 november 2017 zijn uitgeput, wordt deze call for proposals voor deze datum gesloten.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden getoetst aan de hand van de volgende beoordelingscriteria.

  1. De bijdrage aan het sluiten van de materiaalketen.
  2. Het voorkomen van afvalstoffen en het stimuleren van grondstofbesparing.
  3. Het creëren van hoogwaardig hergebruik en toegevoegde waarde. Het onderzoek betreft de transitie naar circulaire materiaalstromen, voor metalen, kunststoffen, rubber, nutriënten, bouwmaterialen en biotische afvalstromen

Procedure

Regieorgaan SIA stelt vast of de aanvraag voldoet aan de formele eisen van de KIEM-call for proposals en aansluit op de programmadoelstellingen. Een onafhankelijke, externe KIEM-programmacommissie stelt vast of de aanvraag binnen het programma past en beoordeelt de aanvragen conform de criteria. De programmacommissie kan zich laten adviseren door onafhankelijke deskundigen. Aanvragen die ten opzichte van de gestelde criteria als voldoende worden beoordeeld, worden voorgedragen voor honorering. Het programmacommissie-advies tot al dan niet honorering van de aanvraag wordt ter accordering voorgelegd aan de directeur van Regieorgaan SIA, onder mandaat van het bestuur van Regieorgaan SIA. De directeur toetst de procedure die tot het advies heeft geleid en neemt het definitieve besluit over goedkeuring of afkeuring, op basis van het advies van de programmacommissie.

Meer informatie

Zie ook de website van Regieorgaan SIA

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 november 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Euro 820,000

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Thema: Creatieve industrie (2011-2014)

Contact

Dhr. ir. R. (Rolf) Bossert (Coördinator Topsectoren) Dhr. ir. R. (Rolf) Bossert (Coördinator Topsectoren) 06 51319063 r.bossert@nwo.nl