KIEM-hbo 2018

De regeling KIEM-hbo stimuleert samenwerking tussen het mkb, de publieke sector en hogescholen. De regeling staat open voor hogeschoolaanvragen die aansluiten op de innovatieagenda's van de topsectoren of onderwerpen op het gebied van 21st Century Skills of Circulaire Economie. Hogeschoolonderzoekers kunnen financiering aanvragen voor innovatieprojecten.

Waarvoor

De regeling KIEM-hbo heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit hogescholen, het midden- en kleinbedrijf en publieke en/of private partijen. Gemeenschappelijke activiteiten worden uitgevoerd op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie.

Aanvragen hebben betrekking op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn. Het projectvoorstel dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector of senior onderzoeker, die aan de hogeschool is verbonden. De lector of senior onderzoeker kan als projectleider optreden.

Wat aanvragen

De maximale subsidie bijdrage is € 20.000,- per aanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De subsidie is bestemd voor het uitvoeren van het verkennend onderzoek door de hogeschool. De deelnemers binnen het project dragen bij aan het projectbegroting. Deze cofinanciering bedraagt minimaal € 10.000,- van de totale projectkosten, welke vanuit de praktijkpartners en hogeschool wordt ingebracht. Voor een maximale subsidieaanvraag bedraagt de projectomvang minimaal € 30.000,-.

Wanneer

Met ingang van 18 januari 2018 tot 15 november 2018, 14.00 uur kunnen doorlopend aanvragen voor KIEM-subsidies worden ingediend bij Regieorgaan SIA. Wanneer de beschikbare middelen vóór 15 november 2018 zijn uitgeput, wordt deze call for proposals voor deze datum gesloten. We hebben een aantal ophaaldata bepaald waarop de tot dan toe ingediende aanvragen worden verzameld en aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd. Deze data vind je in de kalender.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden getoetst aan de hand van de volgende beoordelingscriteria.

Vernieuwing en kwaliteit van het samenwerkingsverband

  • De mate waarin nieuwe partners aan het netwerk en/of het samenwerkingsverband deelnemen.
  • De mate waarin het projectplan uitvoerbaar en haalbaar is.
  • De mate waarin de benodigde expertise voor de uitvoering van het project bij aanvang van het project beschikbaar is.
  • De mate waarin de benodigde middelen in verhouding staan tot de aard en omvang van het project.

Innovatiepotentieel

  • De mate waarin de innovatievraag vernieuwend is voor het netwerk en/of het samenwerkingsverband.
  • De mate waarin het voorstel aansluit en/of voortbouwt op bestaande kennis en kunde.
  • De mate waarin de projectresultaten zijn gericht op nieuwe concepten, producten en/of diensten die bijdragen aan de impact van de kennis en innovatieagenda van de topsector en/of de genoemde twee thema’s.

Procedure

Regieorgaan SIA stelt vast of de aanvraag voldoet aan de formele eisen van de KIEM-call for proposals en aansluit op de programmadoelstellingen. Een onafhankelijke, externe KIEM-programmacommissie stelt vast of de aanvraag binnen het programma past en beoordeelt de aanvragen conform de criteria. De beoordelingscommissie brengt een advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA. Het bestuur van Regieorgaan SIA toetst de gevolgde procedure en besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie. De beschikbaarheid van middelen is bepalend voor het aantal aanvragen dat voor subsidie in aanmerking komt.

Meer informatie

Op de webpagina KIEM-hbo van de website van Regieorgaan SIA is de meest recente informatie over deze call te vinden.
Indienen voor deze regeling kan via ISAAC. Lees hier wat de stappen zijn om een aanvraag in te dienen via ISAAC of ga direct naar de betreffende KIEM-hbo topsector of thema webpagina in ISAAC via de links hieronder:

   

 Topsector  URL
 

Agri & Food 

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM-AGR3
 

Chemie 

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM-CHE3
 

Creatieve Industrie 

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM-CRE3
 

 Energie

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM.ENE3
 

 HTSM

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM.HTS3
 

 Life Sciences & Health

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM-LSH3
 

 Logistiek 

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM-LOG3
 

 Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM-TUI3
 

 Water & Maritiem 

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM-WAT3

 

Thema  URL
 

21st Century Skills

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM.21V3
 

Circulaire Economie 

 https://www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=KIEM.CIE3

 

 


Kenmerken

Type

Programmagebonden

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Budget

Maximaal € 20.000,- per aanvraag

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Contact

Dhr. ir. R. Bossert Dhr. ir. R. Bossert +31 6 - 51 31 90 63 rolf.bossert@regieorgaan-sia.nl