KIEM GoChem

Een KIEM GoChem project bestaat uit een samenwerking tussen één (of meer) mkb-onderneming(en) en één of meer kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen). In een KIEM GoChem project wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de duurzame chemie.

Waarvoor

De regeling KIEM GoChem is onderdeel van het Kennis- en Innovatiecontract (KIC) voor de Topsectoren 2018-2019. Het doel van de regeling is het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen in de duurzame chemie (scope zie call tekst). Deze samenwerkingsverbanden zijn gericht op het uitvoeren van verkennend onderzoek. 

Met deze regeling ondersteunt NWO het innovatieprogramma GoChem, een initiatief vanuit de Topsector Chemie waarbij diverse partners betrokken zijn (NWO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de TKI's Chemie en BioBased Economy, de brancheorganisaties NRK en VNCI en kennisinstellingen). Regieorgaan SIA is penvoerder van programmabureau GoChem en voert mede namens NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen de regeling KIEM GoChem 2019 uit. 

Voor wie

De aanvrager is een door de overheid bekostigde hogeschool, of een onderzoeker met een vaste of tijdelijke aanstelling (gedurende de looptijd van het aanvraagproces en het project) bij minimaal één van de volgende kennisinstellingen:

  • Nederlandse universiteiten
  • KNA- en NWO-instituten
  • het Nederlands Kanker Instituut
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
  • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble
  • NCB Naturalis
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
  • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

De aanvraag wordt ondersteund door een actief consortium, bestaande uit minimaal één mkb-onderneming. 

De aanvraag moet passen binnen de duurzame chemie zoals vastgesteld door programmabureau GoChem, zie LINK.

Wat aanvragen

De maximale financiering is 40.000 Euro. Cofinanciering door de mkb-onderneming(en) bedraagt 25% van dit bedrag. Maximaal 5000 Euro is mogelijk via een 'in kind' bijdrage, cofinanciering boven de 5000 Euro wordt 'in cash' geïnd. De looptijd van het project is maximaal 12 maanden. Inzet van de financiering buiten de looptijd is niet mogelijk. 
De financiering is bestemd voor gemaakte en/of betaalde loonkosten voor onderzoekers bij hogescholen, een tegemoetkoming voor de personeelslasten/-kosten van de universitaire onderzoekers, en materiële kosten, gebaseerd op kostprijs (inclusief eventuele niet-verrekenbare btw).

Wanneer

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 7 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is  28 mei 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van vier criteria: Innovatie binnen kaders van GoChem; Impact; Vernieuwing en kwaliteit van het samenwerkingsverband; Kwaliteit projectplan. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het beoordelingsproces en de criteria.

Procedure

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de NWO-code Belangenverstrengeling van toepassing.

Meer informatie

Contact met programmabureau

Voordat de aanvraag wordt ingediend, dient de aanvrager contact te hebben opgenomen met het programmabureau van GoChem om op hoofdlijnen het projectvoorstel te bespreken. Hiermee wordt een gelegenheid gecreeërd voor het programmabureau om een verdere aanscherping en verbetering van het projectvoorstel te realiseren. Op de website van Regieorgaan SIA is de contactinformatie van het programmabureau te vinden. Op het aanvraagformulier dient de aanvrager te verklaren dat er contact is geweest.
 


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 november 2019 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

Het beschikbare budget voor deze call is 1,600.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. Michèle Sons Dr. Michèle Sons +31 (0)6 23301227 michele.sons@regieorgaan-sia.nl