KIEM GoChem

Een KIEM GoChem project bestaat uit een samenwerking tussen één (of meer) mkb-onderneming(en) en één of meer kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen). In een KIEM GoChem project wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd in het kader van de duurzame chemie, of passend binnen Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’'s 6, 7 en 8 van Missie Industrie.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

In het kader van de coronamaatregelen en in lijn met NWO, heeft het bestuur van Regieorgaan SIA besloten dat de gehele cofinanciering van aanvragen ingediend in de regeling KIEM GoChem in kind voldaan mag worden. Neem voor meer informatie contact op met de programmamanager van de regeling.

Waarvoor

De regeling KIEM GoChem bestaat sinds 2019 en heeft zijn oorsprong in het programma GoChem dat gericht is op het aanjagen van innovatie in de chemie- en chemieverwerkende sector door samenwerking tussen innovatieve mkb’ers en kennisinstellingen (te weten hogescholen, universiteiten en TO2-instellingen) te stimuleren en te ondersteunen. Met deze call (voor de jaren 2020 en 2021) wordt de regeling voortgezet en tegelijkertijd wordt de scope verbreed naar projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van de missie Industrie. Dit is één van de missies binnen het thema Energietransitie en duurzaamheid in het missiegedreven innovatiebeleid.

Met deze regeling ondersteunt NWO het innovatieprogramma GoChem, een initiatief vanuit de Topsector Chemie waarbij diverse partners betrokken zijn (NWO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de TKI's Chemie en BioBased Economy, de brancheorganisaties NRK en VNCI en kennisinstellingen). Regieorgaan SIA is penvoerder van programmabureau GoChem en voert de regeling KIEM GoChem (ronde 2020-2021) uit.

Voor wie

De aanvrager is een door de overheid bekostigde hogeschool, of een onderzoeker met een vaste of tijdelijke aanstelling (gedurende de looptijd van het aanvraagproces en het project) bij minimaal één van de volgende kennisinstellingen:

  • Nederlandse universiteiten
  • KNA- en NWO-instituten
  • het Nederlands Kanker Instituut
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
  • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble
  • NCB Naturalis
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
  • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

De aanvraag wordt ondersteund door een actief consortium, bestaande uit minimaal één mkb-onderneming. De aanvraag moet passen binnen de duurzame chemie zoals vastgesteld door programmabureau GoChem.

Wat aanvragen

De maximale financiering is 40.000 Euro. Cofinanciering door de mkb-onderneming(en) bedraagt 25% van dit bedrag. Maximaal 5000 Euro is mogelijk via een 'in kind' bijdrage, cofinanciering boven de 5000 Euro wordt 'in cash' geïnd. De looptijd van het project is maximaal 12 maanden. Inzet van de financiering buiten de looptijd is niet mogelijk.

De financiering is bestemd voor gemaakte en/of betaalde loonkosten voor onderzoekers bij hogescholen, een tegemoetkoming voor de personeelslasten/-kosten van de universitaire onderzoekers, en materiële kosten, gebaseerd op kostprijs (inclusief eventuele niet-verrekenbare btw).

Wanneer

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 30 november 2021, 14.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is dinsdag 23 juni. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van vier criteria: Passendheid binnen de kaders van KIEM GoChem; Innovatie en impact; Vernieuwing en kwaliteit van het samenwerkingsverband; en Kwaliteit projectplan. Elk van de hoofdcriteria wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld met een voldoende of een onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als op alle hoofdcriteria voldoende wordt gescoord.

Procedure

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de NWO-code Belangenverstrengeling van toepassing.

Meer informatie

Contact met programmabureau

Contact met programmabureau Voordat de aanvraag wordt ingediend, dient de aanvrager contact te hebben opgenomen met het programmabureau van GoChem om op hoofdlijnen het projectvoorstel te bespreken. Hiermee wordt een gelegenheid gecreeërd voor het programmabureau om een verdere aanscherping en verbetering van het projectvoorstel te realiseren. Op de website van Regieorgaan SIA is de contactinformatie van het programmabureau te vinden. Op het aanvraagformulier dient de aanvrager te verklaren dat er contact is geweest.


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

Het beschikbare budget voor deze call is 2,600.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. Michèle Sons Dr. Michèle Sons +31 (0)6 23301227 michele.sons@regieorgaan-sia.nl