City Deal Kennis Maken 2019

Per deelnemende stad aan de City Deal Kennis Maken kan, met alle partners gezamenlijk, maximaal € 100.000,- worden aangevraagd om de duurzame samenwerking tussen gemeenten, hogescholen en universiteiten te ondersteunen en te versnellen. 

Waarvoor

De regeling City Deal Kennis Maken 2019 maakt het mogelijk ondersteuning te bieden aan de complexe samenwerking en richt zich op het opschalen en verduurzamen van bestaande en succesvolle initiatieven. Het doel is door op grootschalige wijze studenten, docenten en onderzoekers te betrekken bij maatschappelijke opgaven, steden te laten voortbouwen op hun strategische agenda’s en gerichter te laten nadenken over hun toekomstvisie voor de samenwerking. 

Voorbeelden van initiatieven waarvoor in deze regeling subsidie aangevraagd kan worden zijn: 

 • uitbreiden van een concept of stadslab naar verschillende wijken; 
 • uitbreiden van een programma naar meerdere faculteiten binnen de instellingen; 
 • samenbrengen van meerdere ad hoc samenwerkingen in een structurele aanpak; 
 • samenwerking uitbreiden met verschillende partijen – zowel andere onderwijsinstellingen (zoals het mbo) als andere partijen in de stad; 
 • concreet vormgeven aan verbinding met de samenleving in een onderwijsprogramma waar verschillende studenten (mbo, hbo, wo) met elkaar samenwerken. 

Voor wie

Deze regeling is een besloten call voor hogescholen of universiteiten die de City Deal Kennis Maken in 2017 of 2018 hebben ondertekend en werken vanuit een gezamenlijke strategische agenda. 

De hoofdaanvrager (tevens penvoerder) is een hogeschool of universiteit. Per deelnemende City Deal-stad kan maximaal één subsidieaanvraag (verder te noemen aanvraag) worden ingediend namens alle kennispartners in die gemeente 

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 100.000,-. De looptijd van de subsidieperiode is 24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd is niet mogelijk. Het beoogde project dient te starten tussen 1 januari 2020 en 1 april 2020. 

Per periode van 12 maanden wordt maximaal € 50.000 subsidie beschikbaar gesteld.Per gedeelte van het project is een cofinancieringspercentage vereist van 50% van de totale projectkosten. De partners kunnen zelf bepalen hoe zij deze 50% cofinancieringseis invullen (voorbeeld: gemeente 30%, hogeschool 10%, universiteit 10%). 

Wanneer

 • Als sluitingsdatum wordt dinsdag 15 oktober 2019, 14:00 Nederlandse tijd aangehouden. 

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van de drie onderstaande beoordelingscriteria.

1. De mate van doeltreffendheid:

 • verwachte mate van effectiviteit/impact van de gekozen aanpak;
 • verwachte mate van succes voor opschaling en/of verduurzaming van bestaande initiatieven van samenwerking;
 • verwachte mate van groei in het aantal betrokken studenten, docenten en onderzoekers.

2. Netwerkvorming:

 • verwachte mate van betrokkenheid vanuit de verschillende City Deal partners;
 • verwachte mate van bijdragen aan het structureel vormgeven en opschalen van de complexe samenwerking tussen stadsbestuur en deelnemende kennisinstellingen.

3. Projectplan:

 • inzet weegt op tegen het beoogde resultaat;
 • inzet van middelen en tijd is realistisch, afgebakend, specifiek en functioneel;
 • voorgestelde projectteam heeft gedegen en gevarieerde samenstelling;
 • inzet draagt doelmatig bij aan het realiseren van het grootschalig betrekken van studenten, docenten en onderzoekers bij maatschappelijke vraagstukken;
 • inzet draagt bij aan het uitvoeren van de opgestelde strategische agenda en toekomstvisie op samenwerking. 

Procedure

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk op basis van de beoordelingscriteria die zijn beschreven onder "Criteria". De beoordelingscommissie brengt verslag uit van haar werkwijze en brengt advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA. 

 • De beoordelingscommissie brengt verslag uit van haar werkwijze en brengt advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA. 
 • Het bestuur van Regieorgaan SIA toetst de gevolgde procedure en besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie. De beschikbaarheid van middelen is bepalend voor het aantal aanvragen met een positief oordeel dat voor subsidie in aanmerking komt. 
 •  Het besluit van het bestuur van Regieorgaan SIA wordt schriftelijk meegedeeld. Regieorgaan SIA streeft ernaar het besluit binnen twee maanden bekend te maken. In een bezwaar- en beroepsprocedure is voorzien. Informatie hierover vindt u op de website van NWO. 

Meer informatie

http://www.regieorgaan-sia.nl/netwerk+en+kwaliteit/City+Deal+Kennis+Maken


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

15 oktober 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1,8 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Contact

Appelman, Mw. R. +31 (0)6-42569417 rowinda.appelman@regieorgaan-sia.nl