Impuls City Deal Kennis Maken

Deze impulsregeling is een besloten call voor universiteiten of hogescholen die de City Deal Kennis Maken in 2017 hebben ondertekend, gestart zijn met de ondertekening of zich in 2017 hebben aangesloten bij partijen die de City Deal Kennis Maken ondertekend hebben.

Waarvoor

De regeling Impuls City Deal Kennis Maken heeft als doel om een impuls te geven aan de strategische agenda’s die zijn ontwikkeld binnen de City Deal Kennis Maken om zo de samenwerking tussen gemeenten en kennisinstellingen te ondersteunen en te versnellen.

Voor wie

Deze impulsregeling is een besloten call voor universiteiten of hogescholen die de City Deal Kennis Maken in 2017 hebben ondertekend, gestart zijn met de ondertekening of zich in 2017 hebben aangesloten bij partijen die de City Deal Kennis Maken ondertekend hebben.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang bedraagt €  50.000,-. De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor duurzame stimulering van de samenwerking tussen gemeenten en kennisinstellingen.

Wanneer

  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot dinsdag 24 april 2018, 14.00 uur, Nederlandse tijd.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden getoetst op onderstaande criteria.

  • De mate van doeltreffendheid (bijv. verwachte mate van effectiviteit/impact van de gekozen aanpak).
  • De mate van haalbaarheid (bijv. geld, tijd, samenstelling en kwaliteit voorgestelde projectteam).
  • De mate van doelmatigheid (bijv. weegt de inzet op tegen het beoogde resultaat).
  • De verwachte mate van effectiviteit/ impact van het project. (bijv. leidt het project tot de verduurzaming van de samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen).

Op alle criteria moet voldoende worden gescoord om in aanmerking te komen voor honorering.

Procedure

Voor de beoordeling is een onafhankelijke stuurgroep ingesteld. Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de gehele aanvraag ter beoordeling voorgelegd aan de stuurgroep. Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de NWO-code Belangenverstrengeling van toepassing.

De stuurgroep beoordeelt de projecten met een voldoende of onvoldoende op basis van de beoordelingscriteria zoals hieronder beschreven. Indien de stuurgroep dit nodig acht kan de stuurgroep indieners uitnodigen voor een toelichtend gesprek.

Meer informatie

http://www.regieorgaan-sia.nl/

 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

24 april 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

550.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Contact

Martje van Ankeren +31 (0)6-57741997 martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl