Impuls 2020

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool (hierna te noemen aanvrager) te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De aanvrager kan het voor de hogeschool vastgestelde bedrag aanvragen.

Waarvoor

Deze Impuls 2020 is bedoeld voor het behoud en de versterking van de infrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool omdat deze onder druk staat door de COVID-19 crisis. 

Regieorgaan SIA wil de hogescholen ondersteunen bij het behouden van hun infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek. Zo kunnen hogescholen ook in deze periode hun rol als kennisinstelling in de regio innemen. Tegelijkertijd wordt hiermee geïnvesteerd in de versterking van deze rol in de toekomst. Met deze impuls beoogt Regieorgaan SIA de hogescholen te ondersteunen bij de doorontwikkeling en professionalisering van het onderzoek, ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek.

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool (hierna te noemen aanvrager) te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

Wat aanvragen

Het maximaal beschikbare budget is € 10 miljoen. In de bijlage van de handleiding is per hogeschool het maximale subsidiebedrag aangegeven dat aangevraagd kan worden.  Met de financiële middelen van de Impuls 2020 kan een hogeschool investeren in de onderzoeksinfrastructuur. Hierbij kan worden gedacht aan het aantrekken van (ondersteunend) onderzoekspersoneel, in materiaal, of activiteiten ten dienste van visie- of netwerkvorming van de onderzoeksfunctie van de hogeschool voor een betere strategische postionering. De middelen zijn ook bedoeld voor de onderlinge afstemming tussen hogescholen en de verbinding van het onderzoek met regionale en nationale partners in het kader van de NWA en het missiegedreven innovatiebeleid. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 15 oktober 2020, 14:00:00 uur CEST. 

Wanneer

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 15 oktober 2020, 14:00:00 uur CEST. 

Beoordeing

Criteria

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

  1. Past het inhoudelijk bestedingsplan binnen de doelstelling van de Impuls 2020, zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 en staat de beoogde inzet in verhouding tot het beoogde doel van de aanvraag? 
  2. Worden de begrote middelen ingezet binnen de kaders zoals gesteld in paragraaf 3.4?

Elk criterium wordt beoordeeld met een voldoende of een onvoldoende. Op elk van de genoemde criteria moet een voldoende worden gescoord om in aanmerking te komen voor honorering. 

Procedure

Voor de beoordeling van aanvragen die worden ingediend in deze ronde vraagt Regieorgaan SIA geen extern advies. Het bureau van Regieorgaan SIA beoordeelt de aanvraag op basis van de criteria zoals vermeld in paragraaf 4.3. De directeur van Regieorgaan SIA is door de Raad van bestuur van NWO gemandateerd om een besluit te nemen. Het Regieorgaan SIA streeft ernaar om binnen twee weken na het in behandeling nemen van de aanvraag een besluit te nemen.

Meer informatie

Website regieorgaan SIA

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

15 oktober 2020 14:00

Type

Investeringen

Budget

Het maximaal beschikbare budget is € 10 miljoen.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Infrastructuur (2019-2022)

Contact

Martje van Ankeren Martje van Ankeren +31 (0)30 6331458 / +31 (0)6 57741997 martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl