hbo-postdoc

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor de inzet van gepromoveerde docenten in het hbo. Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline (zoals aangegeven bij de sluitingsdatum) met twee maanden uitgesteld.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline  (zoals aangegeven bij de sluitingsdatum hiernaast) met twee maanden uitgesteld.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor de inzet van gepromoveerde docenten in het hbo. Gedurende 2 jaar kan een postdoc-positie worden gecreëerd (minimaal 0,8 fte). Tijdens de subsidieperiode is de postdoc 50% beschikbaar voor het onderwijs en 50% voor onderzoek binnen een bestaand onderzoeksprogramma van de hogeschool.

Waarvoor

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO, heeft als taak de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te stimuleren, o.a. door het ondersteunen van hogescholen in het creëren van krachtige onderzoeksgroepen die samen met het beroepenveld en het onderwijs hun expertise kunnen uitbouwen. Sterke onderzoeksgroepen dragen bij aan een herkenbaar en kwalitatief hoogwaardig onderzoeksprofiel van hogescholen. Een toename van goed geëquipeerd onderzoekspersoneel is nodig om te komen tot sterke onderzoeksgroepen. Bovendien draagt de inzet van meer gepromoveerde docent-onderzoekers bij aan de kwaliteit van het onderwijs van hogescholen. 

Met de introductie van het hbo-postdocprogramma wordt een follow-up voor gepromoveerde docenten in het hbo gecreëerd van 2 jaar (0,8-1,0 fte per postdoc). Tijdens deze 2 jaar is de postdoc 50% beschikbaar voor het onderwijs en 50% voor onderzoek binnen een bestaand onderzoeksprogramma van de hogeschool. 

Voor wie

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

De persoon die de subsidieaanvraag indient in ISAAC wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool.

De hogeschool ontvangt alle correspondentie met betrekking tot de aangevraagde subsidie.

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is €   80.000,-. De looptijd (duur) van de subsidieperiode is  24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd is niet mogelijk. De start van de looptijd is afhankelijk van de aanstelling van de postdoc-kandidaat.

De subsidiegelden zijn bestemd voor de onderzoeksactiviteiten van de postdoc-kandidaat. De postdoc-kandidaat dient uiterlijk op 1 januari 2022 (tevens uiterlijke startdatum) aangesteld te zijn bij de hogeschool en beschikbaar te zijn voor de onderzoeksactiviteiten conform de gesubsidieerde aanvraag. 

Wanneer

  • Ophaalmomenten: 28-4-2020; 7-9-2020; 14-1-2021
  • Sluiting ronde: 14-9-2021

Beoordeling

Criteria

Alle voorstellen worden door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria: 

  1. kwaliteit van de onderzoekactiviteiten; 
  2. verwevenheid onderzoek en onderwijs; 
  3. continuïteit en duurzame inbedding. 

Voor verdere toelichting raadpleeg de handleiding hbo-postdoc indieningsronde september 2021, sectie 4.3 "Beoordelingscriteria"

Procedure

De aanvraag wordt voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie.  De beoordelingscommissie beoordeelt elke aanvraag afzonderlijk op basis van de beoordelingscriteria. Op elk van deze criteria moet voldoende worden gescoord om in aanmerking te komen voor positief advies van de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie brengt verslag uit van haar werkwijze en brengt advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA. Het bestuur van Regieorgaan SIA toetst de gevolgde procedure en besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie. 

Tijdpad:

Ongeveer 12 weken na elk ophaalmoment of na de sluiting van de ronde volgt de bekendmaking van de beoordeling. Voor details, raadpleeg de handleiding hbo-postdoc indieningsronde september 2021, sectie 4.5.

Meer informatie

Zie ook de website van Regieorgaan SIA.

 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Programmagebonden

Budget

Budget: 5,84 mln euro. Maximaal 80.000,- euro per aanvraag.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW en Vereniging Hogescholen

Contact

Frank Karelse Frank Karelse +31 (0)6 11567154 frank.karelse@regieorgaan-sia.nl