Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het mbo

Duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen blijken een goede bedding te vormen voor een betere verbinding tussen onderzoek en onderwijsvernieuwing/schoolontwikkeling. Dit financieringsinstrument is bedoeld voor het inrichting van een Werkplaats Onderwijsonderzoek in het mbo, waarin deze samenwerking wordt vormgegeven.

Waarvoor

Er kunnen twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek ingericht worden, één gericht op burgerschap en één gericht op ICT en leren. Het doel van de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek is het verhogen van de kwaliteit van de onderwijspraktijk door:

  • het met (wetenschappelijke) kennis onderbouwd (evidence informed) handelen van onderwijzend personeel te vergroten;
  • kennis te ontwikkelen en ontsluiten die op regionaal (en mogelijk landelijk) niveau leidt tot een kennisbasis bij onderwijsprofessionals in het mbo;
  • de hogescholen en universiteiten een structurele verbinding met de onderwijspraktijk te bieden voor onderzoek en opleiding.

Voor wie

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden, van Nederlandse besturen van mbo-instellingen en Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten en Nederlandse hogescholen.

Een consortium bestaat minimaal uit één mbo-instelling, lectoren/docent-onderzoekers verbonden aan ten minste één hogeschool en onderzoekers verbonden aan ten minste één universiteit. Bij voorkeur maken (ook) practoraten deel uit van een consortium.

Elk lid van een consortium (individuele lector/docent-onderzoeker werkzaam aan een hogeschool, universitair onderzoeker en elke mbo-instelling) mag maximaal één aanvraag indienen als hoofdaanvrager of medeaanvrager en dus géén deel uitmaken van een ander consortium dat een aanvraag in wil dienen in deze subsidieronde.

Wat aanvragen

In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor werkplaatsen met een looptijd van 24 maanden en tot een omvang van 400.000 euro.

Let op: het consortium dient bij te dragen aan de financiering van de werkplaats in de vorm van personele en/of materiële bijdragen. Deze bijdrage mag in geld zijn, maar ook in de vorm van personele inzet. De cofinanciering dient 40% te bedragen van het totale projectbudget.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was 27 maart 2018, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was 17 april 2018, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

  1. Kwaliteit van het plan van aanpak
  2. Kwaliteit van het consortium en de samenwerking
  3. Planning en haalbaarheid
  4. Financiën en begroting

De uitwerking en weging van deze criteria vindt u in de call for proposals.

Procedure

In deze procedure wordt gebruik gemaakt van intentieverklaringen en uitgewerkte aanvragen. Alleen aanvragen waarvoor een intentieverklaring is ingediend worden in de beoordelingsprocedure meegenomen. De beoordelingscommissie zal op basis van preadviezen en een schriftelijk of mondeling weerwoord van de aanvragers daarop een advies aan de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek van het NRO uitbrengen. Per thema kan één voorstel gehonoreerd worden.

Meer informatie

Een basisformulier voor de letter of commitment kunt u op deze pagina downloaden.

In september 2017 is door de MBO Raad en het Ministerie van OCW de Burgerschapsagenda mbo 2017-2021 opgesteld. Dit bestand kunt u op deze pagina downloaden.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 april 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

800.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Dr. Nina Ouddeken Dr. Nina Ouddeken +31 (0)70 3494104 n.ouddeken@nwo.nl