Werkplaats Gepersonaliseerd Leren met behulp van ICT in het PO

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkings-verbanden, van Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, Nederlandse hogescholen en Nederlandse besturen van scholen voor primair onderwijs.

Let op: alleen consortia die een vooraanmelding hebben ingediend kunnen een uitgewerkte aanvraag indienen. 

Waarvoor

In deze call for proposals wordt een oproep gedaan voor aanvragen gericht op het inrichten van een werkplaats onderwijsonderzoek ‘gepersonaliseerd leren met behulp van ICT’ in het primair onderwijs. Deze beoogde werkplaats onderzoekt vraagstukken vanuit de werkpraktijk van de scholen. Schoolbesturen in het primair onderwijs, onderzoekers van hogeschool en universiteit zullen samen een consortium vormen waarin iedere partij gelijkwaardig partner is en eigen expertise inbrengt.

Het doel van de werkplaats onderwijsonderzoek is het verhogen van de kwaliteit van de onderwijspraktijk door:

 • het met (wetenschappelijke) kennis onderbouwd (evidence informed) handelen van onderwijzend personeel te vergroten;
 • kennis te ontwikkelen en ontsluiten die op regionaal (en mogelijk landelijk) niveau leidt tot een kennisbasis bij besturen, scholen en leerkrachten en
 • de hogescholen en universiteiten een structurele verbinding met de praktijk te bieden voor onderzoek en opleiding.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden, van Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, Nederlandse hogescholen en Nederlandse besturen van scholen voor primair onderwijs.

Een consortium bestaat minimaal uit meerdere schoolbesturen (ten minste twee besturen met minimaal vijf scholen per bestuur), lectoren/docent-onderzoekers verbonden aan ten minste één hogeschool en onderzoekers verbonden aan ten minste één universiteit.

Let op: Alleen aanvragers die een vooraanmelding hebben ingediend, kunnen een uitgewerkte aanvraag indienen. 

Wat aanvragen

Het totale beschikbare budget is maximaal € 600.000, de werkplaats heeft een looptijd van drie jaar. In totaal kan in deze subsidieronde één aanvraag voor een werkplaats onderwijsonderzoek ‘gepersonaliseerd leren met behulp van ICT’ voor het primair onderwijs, worden gehonoreerd. 

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan de werkplaats verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden.

Het NRO accepteert cofinanciering in de vorm van personele en materiële bijdragen op voorwaarde dat de rol en de garantie van cofinanciering duidelijk wordt geëxpliciteerd in het aanvraagformulier. De cofinanciering mag niet hoger zijn dan het bij het NRO aangevraagde budget, omdat het NRO de hoofdfinancier moet zijn.

Wanneer

De deadline voor uitgewerkte aanvragen was 24 mei 2018 om 14:00 uur. 

Beoordeling

Criteria

 1. Kwaliteit van het consortium en de samenwerking
 2. Kwaliteit van het plan van aanpak
 3. Financiën, begroting
 4. Planning en haalbaarheid

De criteria tellen als volgt mee in de beoordeling:

 1. 30 %
 2. 40 %
 3. 10 %
 4. 20%

Alle criteria dienen ten minste als goed beoordeeld te worden om in aanmerking te komen voor toekenning.

Procedure

De beoordelingsprocedure van de uitgewerkte aanvragen bestaat uit de volgende stappen:

 • Indiening van aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvraag
 • Preadvisering beoordelingscommissie
 • Interviews met aanvragers
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (PPO)

Meer informatie

Meer informatie over deze en andere calls van het NRO voor werkplaatsen onderwijsonderzoek van vindt u op de website van het NRO


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

24 mei 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

600.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Gitta Snijders & Judith Huisman Gitta Snijders & Judith Huisman +31 (0)70 3494343 ppo@nro.nl