Schoolleiders Innovatie ontwikkelfonds (SIOF) - VO

Bent u een schoolleider in het voortgezet onderwijs? Heeft u een sterk idee voor onderwijsinnovatie op uw school, maar komt het er in de dagelijkse praktijk maar niet van? Dan kunt u zich aanmelden voor een persoonsgebonden beurs, waarmee u tijd of mensen kan vrijmaken om uw idee werkelijkheid te laten worden.

Waarvoor

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus.

Daarom zijn we vorig jaar gestart met deze pilot, het Schoolleider Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF). Dit jaar werven we een tweede lichting voor deze pilot. We geven schoolleiders maximaal 10.000 euro om in hun school hun innovatieplan op gang te brengen. Deze subsidie is een aanjaagsubsidie, wat betekent dat het bedrag bedoeld is om u als schoolleider in positie te brengen om uw idee voor innovatie op uw eigen school op te zetten. De beurs is niet bedoeld om de hele innovatie te bekostigen, of voor trainingen of cursussen voor u persoonlijk. Het bedrag voor het lerarentekort is niet bedoeld om (tijdelijk) een leraar aan te nemen, het gaat bij die beurs om oplossingen in de zin van het anders organiseren van het onderwijs.

Voor wie

De SIOF-beurs kan aangevraagd worden door schoolleiders die in ieder geval gedurende het schooljaar 2019/2020 werkzaam zijn op Nederlandse door de overheid bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs.

Onder ‘schoolleider’ wordt de schoolleider verstaan zoals deze ook door de Onderwijsraad gedefinieerd is:
“Voorbeelden van schoolleidersfuncties zijn school- of locatiedirecteuren, adjuncten, (con)rectoren, opleidingsmanagers of teamleiders die personeelsmanagement in hun takenpakket hebben.

De raad verstaat [...] onder de schoolleider: degene die binnen een school of scholengemeenschap formeel leiderschap uitoefent dicht op het primaire proces en verantwoordelijkheid draagt voor onderwijs, organisatie en personeel. Leraren die een leiderschapsrol vervullen vanuit hun individuele kwaliteiten of expertise (zoals een ict- of zorgcoördinator), maar die geen formeel leidinggevende van leraren zijn, vallen buiten deze definitie. Ook wordt niet bedoeld het bestuur van een school.”

Wat aanvragen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt op 9 mei 2019 beschikbaar:

Wanneer

  • Aanvragen voor een SIOF-beurs kunnen vanaf 9 mei 2019, 09:00 uur worden ingediend en sluit zodra het subsidieplafond is bereikt.

Beoordeling

Criteria

De ontvankelijke aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een aanvraag is ontvankelijk voor behandeling wanneer deze volgens de voorwaarden in deze subsidieoproep is ingevuld. Zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is, worden de aanvragen door het NRO getoetst aan de criteria zoals geformuleerd in het aanvraagformulier (zie paragraaf 2.4). Zo spoedig mogelijk na indiening van het voorstel krijgt de aanvrager bericht over het al dan niet in behandeling nemen van de aanvraag. Aanvragen die worden ingediend nadat het subsidieplafond bereikt is, worden afgewezen.

Procedure

Totdat het subsidieplafond is bereikt, neemt de Programmaraad voor Beleidsgericht Onderwijsonderzoek maandelijks een besluit over honorering c.q. afwijzing van de gedurende de voorgaande maand ingediende aanvragen. Nadat het subsidieplafond is bereikt, zullen aanvragen onder verwijzing naar het subsidieplafond door de Programmaraad worden afgewezen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de NRO-website.
 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Persoonsgebonden

Budget

100.000 SIOF - Algemeen/180.000 SIOF - Aanpak Lerarentekort

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Partners

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Dhr. M. (Mesut) Çifçi MSc. Dhr. M. (Mesut) Çifçi MSc. +31 (0)70-349 45 92 m.cifci@nwo.nl