Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds PO - Anders Organiseren 2020 - 2022 (SIOF)

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contact beperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Het Ministerie van OCW stelt beurzen beschikbaar van maximaal 30.000 euro voor schoolleiders die
werkzaam zijn in het primair onderwijs. De beurs is bedoeld voor schoolleiders die zich willen richten op het anders organiseren van het onderwijs.

Waarvoor

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus.

Het SIOF is in 2018 geïntroduceerd als een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in het voortgezet onderwijs in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. Nu stelt het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor de eerste keer €  810.000 beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen voor schoolleiders die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die initiatieven gericht op het anders organiseren van onderwijs vanwege het lerarentekort ten uitvoer willen brengen of verder willen ontwikkelen.

Voor wie

De SIOF-beurs kan aangevraagd worden door schoolleiders die in ieder geval gedurende het schooljaar
2019/2020 werkzaam zijn op Nederlandse door de overheid bekostigde scholen in het primair onderwijs.

Onder ‘schoolleider’ worden in het kader van deze subsidieoproep de volgende functies binnen het primair onderwijs gedefinieerd:

  • Directeur basisschool
  • Locatiedirecteur
  • Directeur-bestuurder

Wat aanvragen

Schoolleiders kunnen een persoonsgebonden beurs aanvragen van maximaal 30.000 euro, bedoeld om het onderwijs op hun school anders te organiseren om enerzijds beter onderwijs aan de leerlingen te kunnen bieden en anderzijds als schoolorganisatie het lerarentekort beter te kunnen ondervangen. Het mag gaan om nieuwe of reeds bestaande initiatieven, zolang het ideeën met impact betreft. Deze subsidie is een aanjaagsubsidie, wat betekent dat het bedrag bedoeld is om schoolleiders in positie te brengen om hun (innovatieve) ideeën voor het anders organiseren van het onderwijs op de eigen school op te zetten en het onderwijs voor leerlingen te verbeteren, en tegelijkertijd daarmee de organisatie adaptiever maken om het lerarentekort beter te ondervangen. De beurs heeft niet als doel om de hele organisatieverandering te bekostigen. 

Schoolleiders kunnen subsidie aanvragen voor personele kosten én materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. U kunt alleen subsidie aanvragen voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

  • Aanvragen voor een SIOF-beurs kunnen vanaf 9 december 2019, 12:00 uur CE(S)T tot uiterlijk 9 januari 2020, om 14:00 uur CE(S)T worden ingediend. 

Beoordeling

Criteria

Na ontvangst van uw aanvraag is de eerste stap een toets of NRO de aanvraag in behandeling kan nemen. Hiervoor past het NRO de voorwaarden toe zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de subsidieoproep. Vervolgens zal het NRO een loting organiseren tussen de aanvragen die in behandeling
zijn genomen. 

Procedure

Op basis van de ingediende aanvragen zal het NRO door middel van een loting door een notaris vaststellen welke schoolleiders een SIOF-beurs ontvangen. De volgorde van de getrokken loten wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris. De aanvragen zullen in die volgorde worden gehonoreerd tot het beschikbare subsidiebudget is uitgeput. Tot slot toetst de programmaraad de lotingsprocedure en neemt een formeel besluit over de te honoreren aanvragen. 

Er kunnen naar verwachting 27 SIOF-beurzen toegekend worden. 

Meer informatie

Het indienen van een aanvraag voor SIOF PO - Anders Organiseren kan vanaf 9 december 2019 via een online aanvraagformulier op de NRO website.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Persoonsgebonden

Budget

810.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Programma

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Speerpunt

Mensen (2019-2022)

Partners

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Mesut Cifci, Msc. Mesut Cifci, Msc. +31 (0)70-3494592 m.cifci@nwo.nl