Samenwerking in het opleiden van leraren

In de ronde Samenwerking in het opleiden van leraren kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek naar (potentieel) werkzame principes en elementen in het gezamenlijk opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren. Dit onderzoek moet meer inzicht geven in de verschillen in de vormgeving van (werkplek)curricula en van de opleidingsdidactiek die gebruikt wordt in partnerschappen.

Waarvoor

Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw werken scholen en lerarenopleidingen steeds meer gezamenlijk aan de vormgeving en uitvoering van het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren onder de noemers 'Educatief Partnerschap', ‘Opleiden in de school' en 'Samen opleiden'. Zowel tussen als binnen de sectoren (PO, VO en MBO) is er sprake van grote diversiteit in de wijze waarop samenwerking tussen opleidingen en scholen vorm krijgt. Vanuit deze diversiteit in partnerschappen is er behoefte aan meer zicht op (potentieel) werkzame principes en elementen in het gezamenlijk opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren. Meer diepgaand onderzoek is gewenst om meer inzicht te krijgen in de verschillen in de vormgeving van (werkplek)curricula en van de opleidingsdidactieken die gebruikt worden.

Voor wie

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een consortium. Dat is een samenwerkingsverband van (1) onderzoekers én (2) medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast kunnen (3) professionals van Nederlandse aan het onderwijs gerelateerde instellingen deel uitmaken van het consortium.

Wat aanvragen

Het beschikbare subsidiebudget voor deze subsidieronde ‘Samenwerking in het opleiden van leraren’ bedraagt in totaal € 770.000 en wordt verdeeld over twee thema’s:

  1. Samenwerking in partnerschappen op programmaniveau, en
  2. Diversiteit in opleidingspraktijk.

Naar verwachting kan er per thema één aanvraag van maximaal € 385.000 worden gehonoreerd.

wanneer

  • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 7 januari 2021, 14:00:00 uur CE(S)T.
  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 9 februari 2021, 14:00:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. Praktijk- en beleidsrelevantie (35%)
  2. Wetenschappelijke kwaliteit (35%)
  3. Kwaliteit van het consortium (30%)

Op alle criteria moet ten minste sprake zijn van een kwalificatie ‘goed’ om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.

Procedure

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen worden eerst voor commentaar voorgelegd aan (enkele) leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). U ontvangt als hoofdaanvrager vervolgens de geanonimiseerde preadviezen op de aanvraag. U hebt daarna vijf werkdagen de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. De aanvragen, preadviezen en weerwoorden fungeren als startpunt voor de bespreking door de beoordelingscommissie. De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op voor de programmacommissie over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen per thema. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. Tot slot toetst de programmacommissie Lerarenagenda het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt zij de definitieve kwalificaties vast en besluit zij welke aanvragen worden gehonoreerd.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek vanuit de Lerarenagenda.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 januari 2021 14:24

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

€ 770.000

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Programma

STW – EL&I Eiwitinnovatieprogramma

Speerpunt

Mensen (2019-2022)

Contact

Dr. Jacobiene Meirink Dr. Jacobiene Meirink +31 (0)70 3494265 opro@nro.nl

Contact

Mireille Dees, MSc Mireille Dees, MSc 070 349 41 63 opro@nro.nl