Quasi-experimenteel onderzoek voor- en vroegschoolse educatie

Onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen een aanvraag indienen voor de subsidieronde Quasi-experimenteel Onderzoek Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Waarvoor

Als gevolg van de effectuering van de wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (ve) in verband met aanscherping van de kwaliteitseisen aan beroepskrachten voorschoolse educatie, worden vanaf 1 januari 2020 hogere eisen gesteld aan de voorschoolse educatie. Gemeenten krijgen vanaf 2018 stapsgewijs extra middelen om naar deze nieuwe eisen toe te groeien. De maatregel beoogt zowel de kwaliteit van de ve te verhogen door de aanstelling van hoger opgeleid personeel te stimuleren, als het aantal uren waarop peuters uit de doelgroepen gebruik kunnen maken van ve te verhogen. 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of en in hoeverre de urenuitbreiding gevolgen heeft gehad voor leerprestaties en sociale ongelijkheden, en waarom wel of niet. De concrete uitwerking van deze onderzoeksdoelstelling is dan ook tweeledig. Ten eerste beoogt het onderzoek vast te stellen of en in hoeverre er een oorzakelijk verband bestaat tussen de urenuitbreiding in de ve en verschillende onderwijsuitkomsten op korte en langere termijn. Ten tweede is het uitdrukkelijk de bedoeling dat het onderzoek leidt tot een beter begrip van de werking van de maatregel.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen gelieerd aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Aanvragers dienen aantoonbare (statistische) expertise te hebben in de uitvoering van het gevraagde onderwijsonderzoek. Daarnaast is kennis van het Nederlandse onderwijsveld vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen. 

Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Wat aanvragen

Het beschikbare budget voor Quasi-experimenteel Onderzoek Voor- en Vroegschoolse Educatie bedraagt, inclusief aanvullende onderdelen, €  940.000,-. Er wordt één voorstel gehonoreerd.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was 20 december 2018, 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen was 10 januari 2019, 14:00 uur.
   

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

 1. Kwaliteit van het consortium (35%)
 2. Kwaliteit van het onderzoeksplan (40%)
 3. Communicatie en kennisbenutting (25%)

Zie voor de uitwerking van de criteria de call for proposals.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van volledige aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Preadvisering door de beoordelingscommissie
 • Interviews met consortium en beoordelingscommissie (wederhoor)
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 januari 2019 14:00

Type

Investeringen

Budget

940.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Manisha Ramesar Manisha Ramesar +31 (0)70 3494125 m.ramesar@nwo.nl