Project Onderwijs-Arbeidsmarkt 2018-2026

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van onderzoek in de eerste twee jaar van het Project Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA) in de jaren 2018-2026.

Waarvoor

Het doel van het onderzoek is om een basisvoorziening prognoses te handhaven over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Thans wordt het POA uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De onderhavige call for proposals richt zich op het voortzetten van POA vanaf januari 2018.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door één of meerdere (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten of andere onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Er dient één instelling aangewezen te worden als hoofdaanvrager van het onderzoek. Namens deze instelling dient één persoon de aanvraag in via ISAAC. Deze persoon is daarmee ook hoofdaanvrager en treedt in principe op als inhoudelijk projectleider bij een honorering van het voorstel. Gezien het belang van de continuïteit van dit project, wordt een eventuele toekenning gedaan aan de instelling en is deze niet afhankelijk van de persoon die als hoofdaanvrager optreedt.

Een instelling mag maximaal eenmaal indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat leden van de programmaraden, programmacommissies en de Stuurgroep van het NRO niet van deelname aan de subsidieronde uitgesloten zijn. Zij vallen onder de geldende definities van ‘aanvrager’. In de beoordelingsprocedure is, conform de NWO Gedragscode Belangenverstrengeling, waarborging voor het omgaan met mogelijke betrokkenheid van leden van de programmaraden, programmacommissies en de Stuurgroep van het NRO ingebouwd. Leden van de beoordelingscommissie daarentegen kunnen niet tevens aanvrager in dezelfde ronde zijn.

Wat aanvragen

Voor deze subsidieronde 'POA 2018-2026’  is een budget van 470.000 euro beschikbaar, waarmee één aanvraag gehonoreerd kan worden. Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd tot en met eind 2019.

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was dinsdag 21 maart 2017, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was dinsdag 11 april 2017, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Kwaliteit onderzoekers en onderzoeksinstelling(en)
  • Kennisbenutting  

De uitwerking en weging van deze criteria vindt u in de call for proposals. 

Procedure

De aanvraag zal worden beoordeeld door een deskundige commissie. Er worden geen referenten ingeschakeld, maar de leden van de commissie (preadviseurs) geven hun oordeel. De aanvragers krijgen de gelegenheid om op de opmerkingen en vragen van de preadviseurs te reageren door middel van een weerwoord. Op basis van de aanvragen, preadviezen en weerwoorden zal de commissie interviews afnemen waarin opnieuw gelegenheid is tot hoor en wederhoor. De beoordelingscommissie bespreekt vervolgens de aanvraag, preadviezen, weerwoord en het interview van de aanvrager en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies op voor de Stuurgroep van het NRO over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de beoordelingscriteria.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 april 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

470.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Ministeries van OCW, SZW, EZ, BZK

Contact

Niels Rijke, LLM BA Niels Rijke, LLM BA +31 (0)70 3440513 n.rijke@nwo.nl