Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2021

Onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen een aanvraag indienen voor de uitvoering van het Nederlandse aandeel in PIRLS 2021.

Waarvoor

PIRLS is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de leesprestaties van leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs. Het onderzoek geeft inzicht in de prestatieverschillen tussen leerlingen uit verschillende landen op het gebied van begrijpend lezen. Daarnaast geeft het inzicht in factoren die de individuele variatie in leesprestaties verklaren. Door de Nederlandse deelname aan PIRLS kan een beeld worden geschetst van het niveau van de Nederlandse leerlingen in internationaal perspectief.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Aanvragers dienen aantoonbare expertise te hebben in de uitvoering van internationaal vergelijkend onderzoek en empirisch onderzoek naar de vaardigheid in begrijpend lezen in het basisonderwijs. Daarnaast is kennis van Nederlandse onderwijsveld vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen.

Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. 

Wat aanvragen

Het totale budget voor deze subsidieronde is maximaal 900.000 euro, waarvan 375.000 euro gereserveerd dient te worden voor deelnamekosten aan de IEA. Er wordt één voorstel gehonoreerd dat zo spoedig mogelijk na toekenning van start gaat, en uiterlijk 1 juli 2023 wordt afgerond.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was 20 maart 2018, 14:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen was 3 april 2018, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

 1. Kwaliteit van de onderzoeksgroep (40%)
 2. Kwaliteit van het onderzoeksplan (40%)
 3. Communicatie en kennisverspreiding (20%)

Zie voor de uitwerking van de criteria de call for proposals.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van volledige aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Preadvisering door de beoordelingscommissie
 • Weerwoord door de aanvragers
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) van het NRO.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de volgende websites: https://timssandpirls.bc.edu/ en http://www.iea.nl/pirls.Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 april 2018 14:00

Type

Investeringen

Budget

900.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Mw. dr. N.Y. Ouddeken +31 (0)70 349 4104 n.ouddeken@nwo.nl