Programme for International Student Assessment (PISA) 2021

Onderzoekers verbonden aan onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen een aanvraag indienen voor de uitvoering van het Nederlandse aandeel in PISA 2021.

Waarvoor

PISA is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen. PISA kent drie domeinen: leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. Per peiling ligt de nadruk op één van deze drie domeinen; voor PISA 2021 is dat wiskunde.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen gelieerd aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Aanvragers dienen aantoonbare expertise te hebben in de uitvoering van internationaal vergelijkend onderzoek en empirisch onderzoek naar wiskunde in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is kennis van het Nederlandse onderwijsveld vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen.

Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Wat aanvragen

Het beschikbare budget voor PISA 2021 bedraagt, inclusief aanvullende onderdelen, €  1.550.000,-. Er wordt één voorstel gehonoreerd.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was 20 februari 2018, 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van volledige voorstellen was 13 maart 2018, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

 1. Kwaliteit van de onderzoeksgroep (40%)
 2. Kwaliteit van het onderzoeksplan (40%)
 3. Communicatie en kennisverspreiding (20%)

Zie voor de uitwerking van de criteria de call for proposals.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van volledige aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Preadvisering door de beoordelingscommissie
 • Indiening van weerwoord
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van PISA.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 maart 2018 14:00

Type

Investeringen

Budget

1.550.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Mw. L. de Haas MSc Mw. L. de Haas MSc +31 (0)70 3440957 l.dehaas@nwo.nl