Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs - Call for projectleiders

De NRO programmacommissie hoger onderwijs heeft deze nieuwe subsidieronde voor praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs opengesteld om doormiddel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs en een bijdrage te leveren aan het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen instellingen, onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs.

Waarvoor

Het primaire doel van praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs, zoals dat wordt gefinancierd door het NRO, is het beantwoorden van vragen die leven in de onderwijspraktijk, en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Het onderzoek voldoet aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten.

Het onderzoek vindt plaats in de onderwijspraktijk, en wordt uitgevoerd in intensieve samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele traject. Dit begint met formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Er is dus constant sprake van tweerichtingsverkeer. Het onderzoek brengt nieuwe inzichten en concrete producten voort. Deze zijn relevant en – zoveel mogelijk - bruikbaar voor andere onderwijscontexten dan die waarin het onderzoek plaatsvindt

Daarnaast wil de programmacommissie hoger onderwijs met deze procedure bijdragen aan het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden in het Nederlandse hoger onderwijsveld. Na de selectie van projectleiders, consortiumpartners en de vorming van de consortia is er tussen de consortia onderling geen competitie meer. Hierdoor kan samenhang en eventueel samenwerking tussen de projecten tot stand komen.
De voorwaarden en beoordelingscriteria voor projectleiders en aanvragen nodigen uit om gedurende het onderzoeksproject de onderzoeksactiviteiten nader vast te leggen. Zo wil het NRO bijdragen aan wendbaar onderwijsonderzoek.

Voor wie

De subsidieronde is verdeeld in drie fasen: 

 1. In de call for projectleiders worden hoogleraren, lectoren, universitair hoofddocenten en senior onderzoekers uitgenodigd met een aanstelling voor tenminste de duur van het beoogde project  aan een bekostigde instelling voor hoger onderwjis in Nederland zich aan te melden als projectleider voor één van de drie projecten. De selectie vindt plaats volgens de procedure en aan de hand van de beoordelingscriteria die in de call for projectleiders vastgesteld zijn. 
 2. In de call for consortium partners worden (individuele of samenwerkende) onderzoekers, docent onderzoekers, en andere onderwijsprofessionals uitgenodigd om hun motivatie voor deelname aan een van de consortia kenbaar te maken. Tijdens een matchmakingsdag worden drie consortia gevormd. Bij een te groot aantal aanmeldingen maakt de beoordelingscommissie een voorselectie voor de matchmakingsdag, en nodigt de partijen uit die de grootste kans hebben een goede match te kunnen vormen met elkaar en de projectleiders.
 3. In de call for proposals worden de gevormde consortia uitgenodigd om tijdens werkconferenties te werken aan het aanscherpen van hun onderzoeksvoorstel en de aanvraag in te dienen. De beoordelingscommissie toetst de definitieve voorstellen aan de hand van de beoordelingscriteria zoals vastgelegd in de call for proposals.

Wat aanvragen

Het budget wordt verdeeld over drie projecten, waarin onderzoek wordt gedaan naar drie thema’s die relevant zijn voor het gehele hoger onderwijsveld in Nederland:

Professionele ontwikkeling van docenten - alle instrumenten die tot doel hebben docenten (blijvend) staat te stellen goed onderwijs te geven. Bijvoorbeeld:

 • Docentencommunities/netwerken
 • Trajecten voor de Basis- en Seniorkwalificatie Onderwijs (BKO/SKO-trajecten)
 • Slimmer inzetten van ICT in onderwijs (hoe kunnen docenten in staat gesteld worden dit zelf goed te gebruiken.)

Internationaal en intercultureel onderwijs – beter onderwijs aan studenten met verschillende culturele achtergronden. Bijvoorbeeld:

 • Internationale en/of cultureel-diverse ‘classrooms’ (leereffecten, didactische vraagstukken)
 • Toegankelijkheid en inclusiviteit van het hoger onderwijs in Nederland
 • Afstandsleren (leereffecten, didactische vraagstukken)

Flexibel onderwijs – onderwijs dat opleidt voor en in een multidisciplinaire en steeds veranderende samenleving en daarmee arbeidsmarkt en werkomgeving. Onderzoek naar de leereffecten en organisatievraagstukken van bijvoorbeeld:

 • Community service learning
 • Flexibel curriculum, modularisering en micro-credentials
 • Werkplekleren, online leren, leren in een multi-stakeholder omgeving
 • Multi-, inter- en crossdisciplinair onderwijs

In de call for projectleiders is het projectleiderschap en daarmee het recht om in samenwerking met consortiumpartners een onderzoeksvoorstel op te stellen in deze fase ‘dat wat aangevraagd wordt’.

In de call for consortium partners wordt nog geen budget aangevraagd voor een onderzoeksproject. Het recht om deel te nemen aan de matchmakingsdag en daarmee een kans op deelname in het consortium is ‘dat wat aangevraagd wordt’.

In de call for proposals is in totaal maximaal 2.625.000,- euro beschikbaar. Per project is maximaal  875.000 euro beschikbaar voor direct aan het project gerelateerde materiële en personele kosten ‘dat wat aangevraagd kan worden’. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Personele en materiële kosten worden gespecificeerd voor de eerste twee jaar van het project en waar nodig of noodzakelijk ook voor het derde en vierde jaar (bijvoorbeeld wanneer een promovendus of postdoc aangesteld wordt). Voor het derde en vierde jaar kunnen kosten gereserveerd worden, zonder dat deze verder gespecificeerd worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

1. Call for projectleiders

 • deadline intentieverklaring 19 maart 2019, voor 14:00 uur
 • deadline volledige aanmelding 23 april 2019, voor 14:00 uur 

2. Call for consortium partners

 • deadline volledige aanmelding 12 november 2019, voor 14:00 uur

3. Call for proposals 

 • deadline volledig voorstel: 26 maart 2020, voor 14:00 uur

Beoordeling

Criteria

1. Beoordelingscriteria voor call for projectleiders:

 1. Kwaliteit van het essay (50%)
 2. Kwaliteit van de aanvrager(s) (50%)

2. Beoordelingscriteria voor call for consortium partners:
De beoordelingscommissie selecteert uit de aanmeldingen de meest kansrijke partners, op basis van

 1. motivatie en passendheid (50%)
 2. Expertise en ervaring (50%)

3. Beoordelingscriteria voor call for proposals:

 1. Praktijkrelevantie (40%)
 2. Wetenschappelijke kwaliteit (40%)
 3. Kwaliteit van het consortium (20%)

Raadpleeg de calls voor een uitgebreide beschrijving van de criteria.

Procedure

 • Februari 2019:  Call for projectleiders gepubliceerd en procedure voor aanmeldingen projectleiders geopend. Raamwerk van call for consortium partners (excl. essays) en call for proposals gepubliceerd.

1. Call for projectleiders

 • Indiening van intentieverklaringen;
 • Indiening van aanmeldingen;
 • In behandeling nemen van de aanmeldingen;
 • Preadvisering beoordelingscommissie;
 • Weerwoord;
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie – selectie voor interviews;
 • Besluitvorming door de programmacommissie hoger onderwijs;
 • Interviews door de beoordelingscommissie;
 • Besluitvorming door de programmacommissie hoger onderwijs.

2. Call for consortium partners

 • Indiening van aanmeldingen;
 • In behandeling nemen van de aanmeldingen;
 • (Eventueel) voorselectie door de beoordelingscommissie;
 • (Eventueel) besluitvorming over de voorselectie door de programmacommissie hoger onderwijs;
 • Uitnodiging voor de matchmakingsdag.

3. Call for proposals

 • Vorming van onderzoeksconsortia op de matchmakingsdag;
 • Vaststellen van de consortia en opstellen van de onderzoeksvoorstellen tijdens de werkconferenties;
 • Indiening van aanvraag;
 • In behandeling nemen van de aanvragen;
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie;
 • Besluitvorming door de programmacommissie hoger onderwijs.

 

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

23 april 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

In totaal is er 2.625.000,- euro beschikbaar. Dit wordt verdeeld over drie projecten. Per project kan maximaal 875.000,- euro worden aangevraagd.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Contact

Mw. P. Hindriks MSc. +31 (0)70 3494216 opro@nro.nl