Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs - Call for consortium partners

De NRO programmacommissie hoger onderwijs heeft deze nieuwe subsidieronde voor praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs opengesteld om door middel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs. Zij hoopt bovendien een bijdrage te leveren aan het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen instellingen, onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs.

Waarvoor

Het primaire doel van praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs, zoals dat wordt gefinancierd door het NRO, is het beantwoorden van vragen die leven in de onderwijspraktijk, en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. 

Het onderzoek vindt plaats in de onderwijspraktijk, en wordt uitgevoerd in intensieve samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele traject. 

De programmacommissie hoger onderwijs wil met deze procedure bijdragen aan het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden in het Nederlandse hoger onderwijsveld. Na de selectie van projectleiders, consortiumpartners en de vorming van de consortia is er tussen de consortia onderling geen competitie meer. Hierdoor kan samenhang en eventueel samenwerking tussen de projecten tot stand komen. 

De voorwaarden en beoordelingscriteria voor projectleiders en onderzoeksvoorstellen nodigen uit om gedurende het onderzoek de onderzoeksactiviteiten nader vast te leggen. Zo hoopt het NRO bij te dragen aan wendbaar onderwijsonderzoek.

Voor wie

De aanmelding- en toekenningsprocedure is ingericht in drie fasen. 

 1. In de call for projectleiders zijn hoogleraren, lectoren, universitair hoofddocenten en senior onderzoekers uitgenodigd zich aan te melden als projectleider voor één van de drie projecten. De selectie van de projectleiders heeft reeds plaatsgevonden. De volgende projectleiders en thema's zijn geselecteerd: 
  1. Prof. dr. J.D.H.M.(Jan) Vermunt (Eindhoven University of Technology) met de project titel "Professioneel leren en ontwikkelen van docenten in het hoger onderwijs: wat werkt en hoe en waarom werkt het?".
  2. Dr. L. (Louise) Elffers (Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam) met de project titel "Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland".
  3. Prof. dr. A.F.M. (Loek) Nieuwenhuis (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Dr. L. (Lia) Fluit (Radboud University Medical Center Nijmegen) met de project titel "Flexibel Hoger Onderwijs: werkplekleren voor een leven lang professionele competentie-ontwikkeling". 
 2. In de call for consortium partners worden (individuele of samenwerkende) onderzoekers, docent onderzoekers, en andere onderwijsprofessionals uitgenodigd om hun motivatie voor deelname aan een van de consortia kenbaar te maken. Tijdens een matchmakingsdag worden drie consortia gevormd. Bij een te groot aantal aanmeldingen maakt de beoordelingscommissie een voorselectie voor de matchmakingsdag, en nodigt de partijen uit die de grootste kans hebben een goede match te kunnen vormen met elkaar en de projectleiders.
 3. In de call for proposals worden de gevormde consortia uitgenodigd om tijdens werkconferenties te werken aan het aanscherpen van hun onderzoeksvoorstel en de aanvraag in te dienen. De beoordelingscommissie toetst de definitieve voorstellen aan de hand van de beoordelingscriteria zoals vastgelegd in de call for proposals.

Wat aanvragen

In deze aanvraag melden onderzoekers en onderwijsprofessionals zich aan om deel te nemen aan de matchmakingsdag voor één van de drie onderzoeksprojecten die in de volgende fase van de subsidieronde tot stand zullen komen. In deze fase van de procedure wordt nog geen budget aangevraagd voor een onderzoeksproject.

De consortia worden gevormd op de matchmakingsdag. Op deze dag kunnen projectleiders en consortiumpartners bepalen of dat wat zij kunnen bieden en willen uitvoeren goed op elkaar aansluit, en of zij een verdere samenwerking willen aan gaan. Doel van de dag is het vormen van één (concept-)consortium per thema, en per consortium een plan van aanpak voor het gezamenlijk opstellen van een onderzoeksvoorstel in de volgende fase van de subsidieronde.

Wanneer

 • Call for consortium partners deadline volledige aanmelding 12 november 2019, voor 14:00 uur.
 • Call for proposals deadline volledig voorstel: 26 maart 2020, voor 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

Beoordelingscriteria voor call for consortium partners: 
De beoordelingscommissie selecteert uit de aanmeldingen de meest kansrijke partners, op basis van

 1. Motivatie en passendheid (50%)
 2. Expertise en ervaring (50%)

Beoordelingscriteria voor Call for proposals: 

 1. Praktijkrelevantie (40%)
 2. Wetenschappelijke kwaliteit (40%)
 3. Kwaliteit van het consortium (20%)

Raadpleeg de calls voor een uitgebreide beschrijving van de criteria.

Procedure

Indien het aantal ingediende aanmeldingen op een bepaald thema en een bepaalde categorie van consortiumpartners groter is dan de maximale capaciteit van de matchmakingsdag zal de beoordelingscommissie een voorselectie uitvoeren. Raadpleeg hiervoor de call voor de procedure.

Indien voor een bepaald thema en bepaalde categorie géén voorselectie nodig blijkt, zullen alle aanvragers binnen dit thema en categorie uitgenodigd worden voor de matchmakingsdag. 
Wanneer een aanvrager uitgenodigd wordt, ontvangt hij/zij hierover per e-mail bericht.
Wanneer een aanvrager niet uitgenodigd wordt, ontvangt hij/zij hierover per e-mail en schriftelijk een bericht, voorzien van een motivatie van de beoordelingscommissie waarom de aanmelding is afgewezen.

Tijdspad Call for consortiumpartners:

 • 12 november: Deadline aanmelding consortiumpartners
 • 2 december:   Berichtgeving uitnodiging matchmakingsdag (wanneer van toepassing: bericht over uitsluiting naar aanleiding van voorselectie)
 • 11 december: Matchmakingsdag

Tijdspad call for proposals:

 • 15 januari 2020: Werkconferentie 1
 • 12 februari 2020: Werkconferentie 2
 • 26 maart 2020: Deadline aanvragen
 • +/- 6 april 2020: Bekendmaking besluit

 De uitnodiging tot deelname aan de matchmakingsdag en andere activiteiten in deze fase biedt geen garantie op honorering van de aanvraag in fase drie van deze subsidieronde.

Meer informatie

Iedere projectleider heeft een korte schets van het onderzoeksproject geschreven (zie inleidingen hieronder). Zo is snel duidelijk wat voor onderzoek zij voorstellen, en naar wat voor consortiumpartners zij op zoek zijn. 
Ben je op basis van deze schets geïnteresseerd om mee doen, lees dan vóór de aanmelding ook het volledige essay in de call for consortium partners (zie call consortiumpartners hieronder).

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieronde Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs en deze call for consortium partners neemt u contact op met: 
Pia Hindriks MSc
Telefoonnummer: +31 (0)70 349 42 16
E-mail: opro@nro.nl

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 maart 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Totaal € 2.625.000,- beschikbaar

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Pia Hindriks, MSc. Pia Hindriks, MSc. +31 (0)70 3494216 opro@nro.nl