Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs - Call for proposals

De NRO programmacommissie hoger onderwijs heeft deze nieuwe subsidieronde voor praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs opengesteld om doormiddel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs en een bijdrage te leveren aan het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen instellingen, onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs.

Waarvoor

Het primaire doel van praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs, zoals dat wordt gefinancierd door het NRO, is het beantwoorden van vragen die leven in de onderwijspraktijk, en daarmee bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. 

Het onderzoek vindt plaats in de onderwijspraktijk, en wordt uitgevoerd in intensieve samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele traject. 

De programmacommissie hoger onderwijs wil met deze procedure bijdragen aan het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden in het Nederlandse hoger onderwijsveld. Na de selectie van projectleiders, consortiumpartners en de vorming van de consortia is er tussen de consortia onderling geen competitie meer. Hierdoor kan samenhang en eventueel samenwerking tussen de projecten tot stand komen. 

De voorwaarden en beoordelingscriteria voor projectleiders en onderzoeksvoorstellen nodigen uit om gedurende het onderzoek de onderzoeksactiviteiten nader vast te leggen. Zo hoopt het NRO bij te dragen aan wendbaar onderwijsonderzoek.

Voor wie

De subsidieronde is verdeeld in drie fasen: 

 1. In de call for projectleiders worden hoogleraren, lectoren, universitair hoofddocenten en senior onderzoekers uitgenodigd met een aanstelling voor tenminste de duur van het beoogde project  aan een bekostigde instelling voor hoger onderwjis in Nederland zich aan te melden als projectleider voor één van de drie projecten. De selectie vindt plaats volgens de procedure en aan de hand van de beoordelingscriteria die in de call for projectleiders vastgesteld zijn. 
 2. In de call for consortium partners worden (individuele of samenwerkende) onderzoekers, docent onderzoekers, en andere onderwijsprofessionals uitgenodigd om hun motivatie voor deelname aan een van de consortia kenbaar te maken. Tijdens een matchmakingsdag worden drie consortia gevormd. Bij een te groot aantal aan1. meldingen maakt de beoordelingscommissie een voorselectie voor de matchmakingsdag, en nodigt de partijen uit die de grootste kans hebben een goede match te kunnen vormen met elkaar en de projectleiders.
 3. In de call for proposals worden de gevormde consortia uitgenodigd om tijdens werkconferenties te werken aan het aanscherpen van hun onderzoeksvoorstel en de aanvraag in te dienen. De beoordelingscommissie toetst de definitieve voorstellen aan de hand van de beoordelingscriteria zoals vastgelegd in de call for proposals.

Wat aanvragen

Voor deze subsidieronde is in totaal 2.625.000 euro beschikbaar. Per project kan maximaal 875.000 euro aangevraagd worden. Projecten gefinancierd uit deze ronde hebben een looptijd van minimaal drie jaar (36 maanden) en maximaal vier jaar (48 maanden).

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 26 maart 2020, voor 14:00:00uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 1. Praktijkrelevantie (40%)
 2. Wetenschappelijke kwaliteit (40%)
 3. Kwaliteit van het consortium (20%)

Procedure

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Vorming van onderzoeksconsortia op de matchmakingsdag
 • Vaststellen van de consortia en opstellen van de onderzoeksvoorstellen tijdens de werkconferenties
 • Indiening van aanvraag
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie hoger onderwijs

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 maart 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Totaal € 2.625.000,- beschikbaar

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Pia Hindriks, MSc. Pia Hindriks, MSc. +31 (0)70 3494216 opro@nro.nl