Praktijkgericht Onderwijsonderzoek - Gedrag en Passend Onderwijs - tweede ronde

De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het NRO financiert onderzoek dat is gericht op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. In deze ronde kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen een aanvraag indienen voor praktijkgericht onderzoek binnen het thema 'gedrag en passend onderwijs'. De procedure voor toekenning van financiering verloopt in deze ronde in twee fasen. In de eerste fase kunnen consortia een startaanvraag indienen met een idee voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De consortia met de beste ideeën voor een onderzoeksproject krijgen financiering om dit idee verder uit te werken tot een volledige onderzoeksaanvraag in de volgende fase.

Waarvoor

Sinds augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Eén van de doelstellingen hiervan is dat meer kinderen een plek in het reguliere onderwijs vinden, zodat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Uit de Tiende Voortgangsrapportage passend onderwijs kan worden geconcludeerd dat dit beleid inmiddels gevolgen heeft voor de leerlingaantallen in het regulier en het speciaal onderwijs.

Belangrijke knelpunten voor het reguliere onderwijs zijn de extra werkdruk die het met zich meebrengt, het ontbreken van vaardigheden om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, goed te bedienen, en het gegeven dat de aandacht die deze leerlingen vragen ten koste gaat van de andere leerlingen. In het speciaal onderwijs ervaren leraren ‘verdichting’ van de problematiek. Het gegeven dat meer leerlingen met een gedragsprobleem doorstromen naar het regulier onderwijs of daar blijven, leidt ertoe dat speciale scholen nog vooral leerlingen met zware en complexe problematiek hebben.

Inhoudelijk dienen de aanvragen zicht te richten op onderwijs aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag en sociale ontwikkeling. Dit dient te worden gedaan vanuit één van de volgende drie perspectieven:

 1. Perspectief van de schoolcultuur
 2. Perspectief van de leraar
 3. Perspectief van de leerling

Deze perspectieven worden verder beschreven in de bijlage Perspectiefteksten die u onderaan deze pagina kunt vinden.

Het NRO stelt deze financiering beschikbaar aan onderzoekers en consortia die door middel van praktijkgericht onderzoek bij willen dragen aan de verbetering van de onderwijspraktijk op het gebied van deze thematiek. 

Voor wie

Een aanvraag voor praktijkgericht onderzoek kan worden ingediend door een consortium, dat wil zeggen een samenwerkingsverband van onderzoekers én medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Onderwijsinstellingen zijn scholen voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen professionals van aan het onderwijs gerelateerde Nederlandse instellingen (bijvoorbeeld onderwijsbegeleidingsdiensten of adviesbureaus) deel uitmaken van het consortium.

Voor deze ronde geldt dat een onderzoeker bij maximaal twee aanvragen betrokken kan zijn; éénmaal als hoofdaanvrager en éénmaal als mede-aanvrager.

Zie voor meer details over wie kan aanvragen de call for proposals.

Wat aanvragen

Voor deze subsidieronde 'Gedrag en passend onderwijs' is een totaalbudget van 3.200.000 euro beschikbaar. Hiervan kunnen acht (start)aanvragen gehonoreerd worden, vier per onderwijssector. Per fase levert dit de volgende verdeling op:

 1. Startaanvraag: 160.000 euro (maximaal 20.000 euro per aanvraag).
 2. Uitgewerkt onderzoeksvoorstel: 3.040.000 euro (maximaal 380.000 euro per uitgewerkte aanvraag).

De verdeling van het budget over de sectoren is als volgt:

 1. primair onderwijs (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs m.u.v. voortgezet speciaal onderwijs) € 1.520.000
 2. vo (regulier voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs) € 1.520.000

Wanneer

 • De deadline voor intentieverklaringen was 16 oktober 2018 14.00 uur.
 • De deadline voor een uitgewerkte aanvraag was 6 november 2018 14.00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria worden gebruikt bij de beoordeling van de startaanvraag:

 • Praktijkrelevantie (30%)
 • Wetenschappelijke relevantie en kwaliteit (30%)
 • Plan van aanpak en kwaliteit van het consortium (40%)

De uitwerking en weging van deze criteria vindt u in de call for proposals.

Procedure

De procedure voorziet in het indienen van een intentieverklaring en vervolgens het indienen van een startaanvraag. De startaanvraag wordt beoordeeld door een deskundige commissie. Er worden geen referenten ingeschakeld, maar de leden van de commissie (preadviseurs) geven hun oordeel ten behoeve van de commissie. De aanvragers krijgen vervolgens de gelegenheid om op de preadviezen te reageren. De beoordelingscommissie adviseert de PPO dat vervolgens het besluit neemt over toekenning van financiering.

Voor een uitwerking van de procedure verwijzen wij naar de call for proposals.


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 november 2018 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

3.200.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Contact

Lars de Bruin, MA Lars de Bruin, MA +31 (0)70 349 41 24 l.debruin@nwo.nl