Praktijkgericht onderwijsonderzoek - Beroepsonderwijs (3e ronde)

De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het NRO financiert onderzoek dat is gericht op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. In deze ronde kunnen consortia van onderzoekers en onderwijsinstellingen een aanvraag indienen voor praktijkgericht onderzoek binnen het beroepsonderwijs. De procedure voor toekenning van financiering verloopt in deze ronde in twee fasen. In de eerste fase kunnen consortia een startaanvraag indienen met een idee voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen het beroepsonderwijs. De consortia met de beste ideeën voor een onderzoeksproject krijgen financiering om dit idee verder uit te werken tot een volledige onderzoeksaanvraag in de volgende fase.

Waarvoor

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert de programmering en financiering van onderzoek naar onderwijs. Het bevordert de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid en de toepassing van onderzoeksresultaten. Zo draagt het NRO bij aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs.

Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door en geformuleerd wordt met de onderwijspraktijk en wordt uitgevoerd in en met die praktijk. Praktijkgericht onderzoek levert kennis, inzichten en/of concrete producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk (door schoolontwikkeling en professionalisering) en aan het vergroten van de wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs.

In samenwerking met het mbo-veld zijn voor deze ronde vier onderzoeksthema's geselecteerd. Aanvragen kunnen worden ingediend binnen één van de volgende thema's:

  1. Onderwijs op maat, 
  2. Dynamische arbeidsmarkt, 
  3. Verbinding in de beroepskolom, 
  4. Professionele schoolorganisaties. 

Zie de call for proposals voor een verdere uitwerking van deze thema's.

Voor wie

Een aanvraag voor praktijkgericht onderzoek kan alleen worden ingediend door een consortium, dat wil zeggen een samenwerkingsverband van onderzoekers én medewerkers van onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs die in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast kunnen professionals van aan het onderwijs gerelateerde Nederlandse instellingen deel uitmaken van het consortium.

Een consortium mag slechts één aanvraag in deze subsidieronde indienen. Een persoon of opleiding van een onderwijsinstelling (of vergelijkbare organisatie-eenheid) kan niet in meerdere consortia plaatsnemen c.q. aan meerdere projecten deelnemen.

Wat aanvragen

Het beschikbare budget voor de gehele subsidieronde ‘Beroepsonderwijs (derde ronde)' bedraagt in totaal 3.760.000 euro, en per fase:

  1. Startaanvraag: 160.000 euro (maximaal 20.000 euro per aanvraag),
  2. Uitgewerkt onderzoeksvoorstel: 3.600.000 euro (maximaal 450.000 euro per uitgewerkt voorstel).

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van een intentieverklaring was dinsdag 5 juni 2018, om 14:00 uur.

De sluitingsdatum voor het indienen van een startaanvraag was donderdag 6 september 2018, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De startaanvragen dienen aan te sluiten bij de beschrijving van praktijkgericht onderzoek zoals die in de call is gegeven en worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van onderstaande hoofdcriteria:

  1.  Praktijkrelevantie (30%),
  2.  Wetenschappelijke relevantie en kwaliteit (30%),
  3.  Plan van aanpak en kwaliteit van het consortium (40%).

Op alle hoofdcriteria dient ten minste sprake te zijn van een kwalificatie ‘goed’ om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning. De uitwerking en weging van deze criteria vindt u in de call for proposals.

Procedure

De procedure voor toekenning van financiering in deze ronde verloopt in twee fasen. Allereerst kunnen consortia een klein budget (maximaal 20.000 euro) aanvragen voor het uitwerken van een projectidee. Het NRO selecteert de beste ideeën en organiseert werkconferenties waarin de geselecteerde consortia door middel van collegiale toetsing hun startaanvraag uitwerken en uiteindelijk een volledig onderzoeksvoorstel indienen.

Meer informatie

Op donderdagmiddag 12 april organiseert het NRO een matchmakingsbijeenkomst in Utrecht voor onderwijsprofessionals en onderzoekers die interesse hebben in deelname aan deze subsidieronde. Zoekt u nog een consortiumpartner? Meldt u aan voor deze middag! Kijk op www.nro.nl/beroepsonderwijs voor meer informatie en aanmelden.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 september 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

3.760.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Jorika Baarda, MA Jorika Baarda, MA +31 (0)70 3494013 ppo@nro.nl