Peil.onderwijs Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de vaardigheid rekenen-wiskunde van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten op de vorige peilingen. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijsleerproces op het gebied van rekenen-wiskunde. Een bijzonder aandachtspunt voor het peilingsonderzoek is, dat de afname deels zal worden gecombineerd met TIMSS 2019.

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de vaardigheid rekenen-wiskunde van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs en schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs, mede in relatie tot de resultaten op de vorige peilingen. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijsleerproces op het gebied van rekenen-wiskunde. Een bijzonder aandachtspunt voor het peilingsonderzoek is, dat de afname deels zal worden gecombineerd met TIMSS 2019. 

Voor wie

De uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag, gaat uit naar consortia van onderzoekers aan kennisinstellingen. In deze consortia is naast inhoudelijke expertise op het gebied van rekenen-wiskunde, expertise op het gebied van instrumentontwikkeling, dataverzameling en data-analyse aanwezig. Daarnaast is kennis van Nederlandse onderwijsveld (bij voorkeur van het (speciaal) basisonderwijs) vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen. Ook commerciële bedrijven (denk aan toetsontwikkelaars) kunnen deel vormen van een consortium. 

Wat aanvragen

Het totale budget voor het peilingsonderzoek rekenen-wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs is 310.000 euro. Dit budget geldt als richtlijn en absoluut maximum. Er wordt maximaal één voorstel gehonoreerd. Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het onderzoek verbonden personele als materiële kosten.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was donderdag 16 november 2017, 14:00 uur.

De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was donderdag 14 december 2017, om 14:00 uur. 

Beoordeling

Criteria

  1. De kwaliteit van het onderzoeksplan
  2. Kwaliteit en innovativiteit van het beoogde instrumentarium
  3. De kwaliteit van het afnamedesign en het plan voor werving en feedback
  4. Kwaliteit van het consortium 
  5. Prijs- kwaliteit verhouding 

Het eerste criterium telt voor 35% mee in de eindbeoordeling. Het tweede en derde criterium tellen elk voor 20% mee, het vierde criterium telt voor 15% en het vijfde criterium telt voor 10%. 

Procedure

De aanvraag zal worden beoordeeld door een deskundige commissie. Er worden geen referenten ingeschakeld, maar de leden van de commissie (preadviseurs) geven hun oordeel. Op basis van de aanvragen en preadviezen zal de commissie interviews afnemen waarin gelegenheid is tot hoor en wederhoor. De beoordelingscommissie bespreekt vervolgens de aanvraag, preadviezen en het interview van de aanvrager en stelt aan de hand hiervan een schriftelijk advies op voor de NCO programmacommissie over de kwaliteit van de aanvraag, uitgaande van de beoordelingscriteria. 

Zie de call for proposals voor een uitwerking van de procedure.  

 


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

14 december 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

310.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCW, Mevr. Marleen van der Lubbe T: 088 6696256 E: m.vanderlubbe@owinsp.nl

Contact

Zwart, Mw. dr. R.C. Zwart, Mw. dr. R.C. +31 (0)70 3494024 opro@nro.nl