Peil.onderwijs Mens & Maatschappij einde basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de kennis en vaardigheden op het leergebied Mens & Maatschappij van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs op een representatieve steekproef van Nederlandse basisscholen. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijsleerproces voor Mens & Maatschappij in het basisonderwijs.

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de kennis en vaardigheden op het leergebied Mens & Maatschappij van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs op een representatieve steekproef van Nederlandse basisscholen. Daarnaast dient het peilingsonderzoek zicht te geven op het onderwijsleerproces voor Mens & Maatschappij in het basisonderwijs.

Voor wie

De uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag, gaat uit naar onderzoekers aan kennisinstellingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium. In deze consortia is, naast inhoudelijke expertise op het gebied van Mens & Maatschappij, expertise op het gebied van instrumentontwikkeling, dataverzameling en data-analyse aanwezig. Daarnaast is kennis van het Nederlandse onderwijsveld (bij voorkeur van het basisonderwijs) vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen. Ook commerciële bedrijven (denk aan toetsontwikkelaars) kunnen deel uitmaken van een consortium.

Wat aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het onderzoek verbonden personele als materiële kosten. De vergoeding hiervan is gebaseerd op het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek'.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was 25 juni 2020, om 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 13 augustus 2020, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

 1. De kwaliteit van het onderzoeksplan
 2. De kwaliteit van het beoogde instrumentarium
 3. De kwaliteit van het afnamedesign en het plan voor werving en feedback
 4. De kwaliteit van het consortium
 5. Prijs-kwaliteitverhouding

Het eerste criterium telt voor 35% mee in de eindbeoordeling. Het tweede en derde criterium tellen elk voor 20% mee, het vierde criterium telt voor 15% mee en het vijfde criterium telt voor 10% mee.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met intentieverklaringen en uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Interview met de aanvragers en beoordelingscommissie
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie.

 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 augustus 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

600.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Nexus (2019-2022)

Partners

Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCW

Contact

Dr. Nina Ouddeken Dr. Nina Ouddeken +31 (0)70 3494104 n.ouddeken@nwo.nl