Peil.Onderwijs Engels einde basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot Engels einde basisonderwijs.

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot Engels einde basisonderwijs.

Voor wie

De uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag, gaat uit naar consortia van onderzoekers aan kennisinstellingen. In deze consortia is naast inhoudelijke expertise op het gebied van Engels, expertise op het gebied van instrumentontwikkeling, dataverzameling en data-analyse aanwezig. Daarnaast is kennis van Nederlandse onderwijsveld vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen. Ook commerciële bedrijven (denk aan toetsontwikkelaars) kunnen deel vormen van een consortium.

Wat aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het onderzoek verbonden personele als materiële kosten. De vergoeding hiervan is gebaseerd op het akkoord ‘Bekostiging wetenschappelijk onderzoek’.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 2 februari 2017, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

 1. De kwaliteit van het onderzoeksplan
 2. Kwaliteit en innovativiteit van het beoogde instrumentarium
 3. De kwaliteit van het afnamedesign en het plan voor wervings en feedback
 4. Kwaliteit van het consortium
 5. Prijs- kwaliteit verhouding

Het eerste criterium telt voor 35% mee in de eindbeoordeling. Het tweede en derde criterium tellen elk voor 15% mee, het vierde criterium telt voor 25% en het vijfde criterium telt voor 10%.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Indiening van aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Interview met de aanvragers en beoordelingscommissie
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

2 februari 2017 14:00

Type

Investeringen

Budget

450.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)

Partners

Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCW

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Zwart, Mw. dr. R.C. Zwart, Mw. dr. R.C. +31 (0)70 3494024 opro@nro.nl