Peil.onderwijs Burgerschap einde basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilings- en verdiepend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot Burgerschap einde basisonderwijs.

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilings- en verdiepend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot Burgerschap einde basisonderwijs.

Voor wie

De uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag, gaat uit naar consortia van onderzoekers aan kennisinstellingen. In deze consortia is naast inhoudelijke expertise op het gebied van burgerschap, expertise op het gebied van instrumentontwikkeling, dataverzameling en data-analyse aanwezig. Daarnaast is kennis van Nederlandse onderwijsveld vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen. Ook commerciële bedrijven (denk aan toetsontwikkelaars) kunnen deel vormen van een consortium. 

Wat aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het onderzoek verbonden personele als materiële kosten. De vergoeding hiervan is gebaseerd op het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek'.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 15 november 2018, om 14:00 uur.
De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 13 december 2018, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

 1. De kwaliteit van het onderzoeksplan
 2. De kwaliteit van het beoogde instrumentarium
 3. De kwaliteit van het afnamedesign en het plan voor werving en feedback
 4. De kwaliteit van het consortium
 5. Prijs-kwaliteitverhouding

Het eerste criterium telt voor 35% mee in de eindbeoordeling. Het tweede en derde criterium tellen elk voor 20% mee, het vierde criterium telt voor 15% mee en het vijfde criterium telt voor 10% mee.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met intentieverklaringen en uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Interview met de aanvragers en beoordelingscommissie
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

15 november 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

450.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCW

Contact

Mw. dr. N.Y. Ouddeken +31 (0)70 349 4104 n.ouddeken@nwo.nl