Overzichtsstudies 2020

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Deze call roept onderzoekers op financiering aan te vragen voor overzichtsstudies van beschikbare onderzoeksresultaten.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten. Deze gaat uit van de informatie die tot op heden bekend is, en dat de geldende maatregelen (m.b.t. sluitingen van openbare gelegenheden en aanbevelingen m.b.t. minimaliseren van persoonlijk contact) op 6 april komen te vervallen. Wanneer de maatregelen worden verlengd zal deze richtlijn worden herzien.

Voor openstaande rondes (rondes waarvoor nog geen deadlines zijn gepasseerd) geldt:

 • De gehele planning van de ronde wordt met een maand uitgesteld.
 • NWO maakt vóór 6 april (of later als die datum verschuift) de herziene planning van de ronde bekend.
 • Wanneer de deadline zo dicht bij is dat mensen hun aanvraag al ingediend hebben kan die aanvraag ingetrokken en heringediend worden.

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

Overzichtsstudies zijn kortlopende, verkennende studies of reviewstudies  naar onderwerpen die voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid van belang zijn en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan. Overzichtsstudies geven op een goede wijze weer wat op dit moment bekend is over een onderwerp en kunnen zo een maatschappelijke bijdrage leveren. 

De overzichtsstudie kan een review zijn op grond van wetenschappelijk onderzoek, een thematisch overzichtsartikel of een case report.

Er is subsidie beschikbaar voor zes overzichtsstudies naar de volgende thema's:

 1. zelfregulatie in relatie tot cognitieve prestaties of motivatie;
 2. 21ste-eeuwse vaardigheden: kritisch en/of creatief denken;
 3. De invloed van professionalisering van leraren op de kwaliteit van onderwijs;
 4. Positieve randvoorwaarden voor het invoeren van duurzame innovaties;
 5. Vrij thema (financiering voor twee overzichtsstudies)

Voor wie

U kunt als onderzoeker een aanvraag indienen als u verbonden bent aan een universiteit in het Nederland, een instelling voor hoger beroepsonderwijs of een andere onderzoeksinstelling in Nederland waar onafhankelijk onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. 

Wat aanvragen

Het beschikbare subsidiebudget voor de subsidieronde Overzichtsstudies 2020 bedraagt in totaal € 300.000. De programmaraad heeft vier thema’s vastgesteld. Per thema kan er één aanvraag van maximaal € 50.000 euro worden gehonoreerd. Daarnaast stelt de programmaraad €100.000 beschikbaar voor twee aanvragen naar een vrij thema. Voor beide aanvragen binnen de vrije categorie kan maximaal € 50.000 aangevraagd worden.

U kunt subsidie aanvragen voor personele kosten én materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. Alle kosten moeten inhoudelijk gemotiveerd worden. U kunt alleen subsidie aanvragen voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Het NRO accepteert geen publieke en/of private cofinanciering in de vorm van personele en materiële bijdragen. 

Wanneer

 • Vooraanmeldingen dienen voor 12 mei 2020, 14:00:00 uur CE(S)T te zijn ontvangen. 
 • Aanvragen dienen voor 15 oktober 2020, 14:00:00 uur CE(S)T te zijn ontvangen. 

U bent als hoofdaanvrager verplicht om uw vooraanmelding en aanvraag via uw eigen ISAAC-account in te dienen. 

Beoordeling

Criteria

Beoordeling vooraanmeldingen

De juryleden bepalen onafhankelijk van elkaar de kwaliteit van de vooraanmeldingen en stellen op basis van de 'criteria vooraanmelding' zoals beschreven in paragraaf 4.3 een (absoluut) eindoordeel vast over alle voorliggende vooraanmeldingen. Op basis daarvan adviseert de jury aan de programmaraad van het NRO welke aanvragers (in aanmerking komen voor de loting om) een uitgewerkte aanvraag (te) mogen indienen. 

De vooraanmeldingen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

 1. Relevantie en aansluiting op het thema (50%)
 2. Kwaliteit aanvraag (50%)

De uitgewerkte aanvragen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

 1. Relevantie en aansluiting op het thema (30%)
 2. Kwaliteit aanvraag (50%)
 3. Planning en kennisbenutting (20%)

Procedure

De procedure voorziet in het indienen van een verplichte vooraanmelding en een volledige aanvraag. 

Binnen deze call for proposals is gekozen voor een alternatieve procedure: anonieme vooraanmeldingen. Door het gebruik van anonieme aanvragen bevordert het NRO de gelijke kansen tussen aanvragers. Verder draagt de optionele loting ook bij aan het bevorderen van gelijke kansen tussen aanvragers.

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Indiening van vooraanmeldingen
 • Beoordeling vooraanmeldingen
 • Besluitvorming vooraanmeldingen
 • Optioneel: loting vooraanmeldingen
 • Uitnodigen van aanvragers voor uitgewerkte aanvraag
 • Indiening uitgewerkte aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Beoordeling en besluitvorming aanvragen
   

Kenmerken

Status

Open voor vooraanmeldingen

Sluitingsdatum

12 mei 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

300.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Contact

Rachel Poldermans, MSc Rachel Poldermans, MSc +31 (0)70 3494103 opro@nro.nl