Overzichtsstudies

Onderzoekers van Nederlandse (onderzoeksinstituten die gelieerd zijn aan) universiteiten en van andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen aanvragen indienen voor een overzichtsstudie. Met dit financieringsinstrument wil het NRO de opbrengst van het onderzoek voor zowel onderwijspraktijk en -beleid als wetenschap vergroten.

Waarvoor

Overzichtsstudies zijn kortlopende, verkennende studies of overzichtsstudies  naar onderwerpen uit het NRO-Onderzoeksprogramma 2016-2019 die voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid van belang zijn en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan. De behoefte aan dergelijke overzichtsstudies blijkt vooral binnen de onderwijspraktijk groot. Overzichtsstudies geven op een goede wijze weer wat op dit moment bekend is over een onderwerp en kunnen zo een belangrijke rol spelen bij kennisbenutting.

Er zijn drie typen overzichtsstudies:

1. Review op grond van wetenschappelijk onderzoek;

 • Hebben diploma’s een houdbaarheidsdatum?
 • Vrije onderwerpen (2x)

2. Thematisch overzichtsartikel;

 • Ondernemerschap op school
 • Integratie schoolvakken
 • Praktijkgericht onderzoek en innovatie in de school
 • Teacher leadership’
 • Onderwijs anders organiseren met behulp van ICT

3. Case reports;

 • Sturing in onderwijsinstellingen via onderwijsteams
 • Cocreatie van onderwijswetenschappelijke kennis
 • Onderwijs aan vluchtelingen en professionaliteit van leraren

In de call for proposals worden de typen en de thema’s verder toegelicht.

Voor wie

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door onderzoekers van zowel Nederlandse (onderzoeksinstituten die gelieerd zijn aan) universiteiten als van andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Een aanvrager mag maximaal één aanvraag indienen, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor onderzoek met een maximale looptijd van een jaar en tot een omvang van 50.000 euro.

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van een intentieverklaring was 14 maart 2017, 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van een volledige aanvraag was 28 maart 2017, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van de reviews op grond van wetenschappelijk onderzoek naar vrije onderwerpen:

 • Relevantie
 • Kwaliteit aanvragers
 • Kwaliteit aanvraag

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van alle overige overzichtsstudies.

 • Relevantie en aansluiting op onderwerp
 • Kwaliteit aanvragers
 • Kwaliteit aanvraag

Procedure

De procedure voorziet in het indienen van een verplichte intentieverklaring en een volledige aanvraag. De intentieverklaring zal niet worden gebruikt als selectie-instrument. De volledige aanvraag zal worden beoordeeld door een deskundige commissie. Er worden geen referenten ingeschakeld, maar de leden van de commissie (preadviseurs) geven hun oordeel ten behoeve van de commissie. De aanvragers krijgen de gelegenheid om op de preadviezen te reageren. De beoordelingscommissie adviseert een samengesteld bestuur van de programmaraden van het NRO, die vervolgens het besluit neemt over toekenning van financiering.

Zie de call for proposals voor een uitwerking van de procedure.

Alleen als u een intentieverklaring heeft ingediend, kunt u een volledige aanvraag indienen.

Via onderstaande links kunt u financiering aanvragen voor respectievelijk overzichtsstudies naar een voorgeschreven thema, en overzichtsstudies naar een vrij onderwerp.

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Programmagebonden

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

28 maart 2017 14:00

Budget

550.000 euro

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Contact

Mw. L. de Haas MSc Mw. L. de Haas MSc +31 (0)70 3440957 l.dehaas@nwo.nl

Contact

Renée Middelburg, MSC Renée Middelburg, MSC +31 (0)70 3440510 r.middelburg@nwo.nl