Open modules in het primair en voortgezet onderwijs Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

Onderzoekers kunnen een aanvraag indien voor Open modules NCO dat gericht is op hetzij primair onderwijs hetzij voortgezet onderwijs. Met de open module NCO beoogt de programmacommissie NCO tot verrijking van de NCO database te komen.

Waarvoor

In 2018 wil NRO het NCO verrijken met een open module NCO. Deze module kan gericht zijn op aanvullend onderzoek in hetzij primair onderwijs hetzij voortgezet onderwijs. De open module heeft geen betrekking op de voor- en vroegschoolse periode, het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Met de open module NCO beoogt de programmacommissie NCO tot verrijking van de NCO database te komen.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door een gepromoveerde onderzoeker met een vaste aanstelling aan een Nederlandse (para)universitaire instelling. Alleen aanvragers die een intentieverklaring hebben ingediend kunnen een uitgewerkte aanvraag indienen.

Een aanvraag telt één hoofdaanvrager en maximaal drie medeaanvragers. Een onderzoeker kan in deze subsidieronde maximaal één maal als aanvrager optreden, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. Hoofd- en medeaanvragers kunnen geen subsidie voor zichzelf aanvragen met uitzondering van een vervangingssubsidie.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor onderzoek met een maximale looptijd van vier jaar en een budget van maximaal 600.000 euro. Er wordt maximaal één aanvraag gehonoreerd.

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van intentieverklaring was 24 april 2018, 14:00 uur
 • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 15 mei 2018, 14:00 uur

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

 • Wetenschappelijke kwaliteit (30%)
 • Wetenschappelijke betekenis (30%)
 • Kwaliteit aanvragers (30%)
 • Programmatische betekenis (10%)

Zie voor de uitwerking van de criteria de call for proposal.

Procedure

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • februari 2018 uitnodiging tot het indienen van onderzoeksvoorstellen
 • 24 april 2018, 14:00 uur deadline indienen intentieverklaringen
 • 15 mei 2018, 14:00 uur deadline indienen uitgewerkte voorstellen
 • eind mei 2018 vaststelling in behandeling nemen door het secretariaat; bericht naar aanvragers hierover
 • juni-september 2018 beoordeling door referenten
 • oktober 2018 gelegenheid tot weerwoord aanvrager op commentaren referenten
 • oktober/november 2018 opstellen adviezen door beoordelingscommissie
 • december 2018 besluitvorming programmacommissie NCO

Meer informatie

De uitgebreide beschrijving van deze thema’s kunt u aantreffen in het ‘NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019’. Deze is beschikbaar op de website van het NRO.

 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

15 mei 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

600.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Mw. P. Hindriks +31 (0)70 3494056 p.hindriks@nwo.nl