Onderzoek intelligentie primair onderwijs

Consortia van onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor grootschalig onderzoek naar intelligentie in groep 6 van het primair onderwijs.

Waarvoor

In deze subsidieronde kan financiering worden aangevraagd voor een grootschalig onderzoek naar intelligentie in het primair onderwijs. De resultaten van het onderzoek dienen beschikbaar en bruikbaar te zijn voor:

a.herijking van de onderwijsachterstandenindicator door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

b.koppeling aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)

c.nadere analyses ter beantwoording van wetenschappelijke vragen op het gebied van onderwijskwaliteit en -achterstanden.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor het verzamelen van data over het intelligentieniveau van kinderen in groep 6 van het basisonderwijs. Door middel van koppeling van de verkregen gegevens aan bestaande databestanden kan tevens inzicht worden verkregen in de invloed van sociaaleconomische status (SES) van kinderen op de prestatie op de intelligentiemeting en/of kunnen eventueel andere vragen worden beantwoord die wetenschappelijke meerwaarde hebben.

Voor wie

U kunt een aanvraag indienen als consortium. Daarmee bedoelen wij een samenwerkingsverband van onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland die onafhankelijk onderwijsonderzoek doen. Een aanvraag telt een hoofdaanvrager en maximaal drie medeaanvragers. Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen in deze subsidieronde, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Wat aanvragen

Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kan in totaal maximaal 564.000 euro worden aangevraagd. U kunt subsidie aanvragen voor personele kosten én materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. Het onderzoek heeft een maximale looptijd van 14 maanden.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 15 september 2020, om 14:00:00 CE(S)T.
 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 29 september 2020, om 14:00:00 CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

 1. Kwaliteit consortium (35 %)
 2. Kwaliteit onderzoeksplan (45 %)
 3. Communicatie en kennisbenutting (20 %)

Procedure

De procedure en het tijdpad voor deze subsidieronde zijn als volgt:

 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van aanvragen
 • In behandeling nemen van aanvragen
 • Voorselectie (optioneel)
 • Preadvisering beoordelingscommissie
 • Interviews met consortium en beoordelingscommissie (wederhoor)
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming programmacommissie

 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

29 september 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

564.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Kennisbenutting (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Manisha Ramesar Manisha Ramesar +31 (0)70 3494125 m.ramesar@nwo.nl