NRO Monitoring (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

Onderzoekconsortia kunnen een aanvraag indienen voor een monitoringsonderzoek naar interventies voor (hoog)begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De monitoring volgt de interventies die voortkomen uit de subsidieregeling 'Begaafde leerlingen primair en voortgezet onderwijs' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Waarvoor

Het monitoringsonderzoek wordt periodiek uitgevoerd met als doel (vaak getalsmatige) gegevens op een systematische wijze te verzamelen en daarmee te volgen wat er gebeurt op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Hiermee wordt in kaart gebracht waar de middelen uit de OCW-subsieregeling aan worden besteed en wat de ervaringen in de (onderwijs)praktijk zijn. 

In de monitor wordt ten minste het volgende in kaart gebracht:
1. De besteding van de middelen uit de OCW-subsidieregeling Begaafde leerlingen po en vo:

  • Onder andere typen interventies, wijzigingen en eventuele exit

2. In hoeverre de beoogde doelen van de subsidieregeling worden behaald:

  • Het vergroten en verspreiden van kennis over begaafdheid;
  • Het inrichten of uitbreiden van een passend aanbod voor begaafde leerlingen;
  • Het versterken van de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden, scholen en/of tussen onderwijs en zorg binnen de regio’s. 

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden van onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. 

Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen in deze financieringsronde (de monitor), hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. 

Wat aanvragen

Voor deze financieringsronde Monitoring (hoog)begaafdheid in passend onderwijs is een budget van 250.000 euro beschikbaar. De looptijd van het monitoringsonderzoek is 4,5 jaar.
Er kan één aanvraag worden gehonoreerd

In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

Wanneer

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring verplicht.

  • Deadline intentieverklaring: 26 maart 2019, 14.00 uur
  • Deadline uitgewerkte aanvragen: 18 april 2019, 14.00 uur

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria worden gebruikt bij de beoordeling:

  • Aansluiting bij de doelstellingen van de OCW-subsidieregeling en beleidsrelevantie 
  • Wetenschappelijke kwaliteit 
  • Kennisbenutting en samenwerking
  • Kwaliteit consortium 

In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toegelicht.

Procedure

De procedure voorziet in het indienen van een intentieverklaring en vervolgens in het indienen van een volledige aanvraag. De intentieverklaring wordt niet gebruikt als selectie-instrument. De volledige aanvraag wordt beoordeeld door een deskundige commissie. Er worden geen referenten ingeschakeld, maar de leden van de commissie (preadviseurs) geven hun oordeel ten behoeve van de commissie. De aanvragers krijgen de gelegenheid om op de preadviezen te reageren. De beoordelingscommissie adviseert de Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO), die vervolgens het besluit neem over toekenning van financiering.

Zie de call for proposals voor een uitwerking van de procedure.

Alleen als u een intentieverklaring indient, kunt u een aanvraag indienen. 

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling van het ministerie van OCW vindt u op begaafde leerlingen primair- en voortgezet-onderwijs.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

18 april 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Voor deze subsidieronde is een budget van maximaal 250.000 euro beschikbaar.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Contact

Rachel Poldermans MSc Rachel Poldermans MSc +31 (0)70 349 41 03 r.poldermans@nwo.nl