NRO Impactonderzoek Begaafdheid in Passend Onderwijs

Onderzoekconsortia kunnen een aanvraag indienen voor een impactonderzoek naar (groepen van) interventies voor begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Het impactonderzoek geeft inzicht in

 1. (potentieel) werkzame mechanismen van (groepen van) interventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid en betrokken actoren en
 2. condities waaronder de implementatie van interventies geoptimaliseerd kan worden.

Deze inzichten dienen ter ondersteuning van de (beleids)praktijk.

Waarvoor

Het impactonderzoek is een verdiepend onderzoek naar interventies die uitgevoerd worden in het kader van de subsidieregeling begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW. In aanvulling op een monitoringsonderzoek, wordt in het impactonderzoek onderzocht wat de potentieel werkzame mechanismen en randvoorwaarden zijn bij interventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Het impactonderzoek levert kennis op over de relatie tussen de interventies en:

 • de ontwikkeling van begaafde leerlingen
 • de vormgeving van het onderwijs voor deze leerlingen
 • de expertiseontwikkeling van professionals
 • de samenwerking tussen betrokken partijen.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden van onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen in deze financieringsronde, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager.

Wat aanvragen

Voor deze financieringsronde Impactonderzoek begaafdheid in passend onderwijs is een budget van 2.708.000 euro beschikbaar. De looptijd van het impactonderzoek is 4 tot 4,5 jaar. Er kan één aanvraag worden gehonoreerd.

In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

Wanneer

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring verplicht.

 • Deadline intentieverklaring: 19 november 2019, 14.00 uur.
 • Deadline uitgewerkte aanvragen: 14 januari 2020, 14.00 uur.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria worden gebruikt bij de beoordeling:

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Praktijkrelevantie en beleidsmatige relevantie
 • Kwaliteit consortium
 • Kennisbenutting

In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toegelicht.

Procedure

De procedure voorziet in het indienen van een intentieverklaring en vervolgens in het indienen van een volledige aanvraag. De intentieverklaring wordt niet gebruikt als selectie-instrument. De volledige aanvraag wordt beoordeeld door een deskundige commissie. Er worden geen referenten ingeschakeld, maar de leden van de commissie (preadviseurs) geven hun oordeel ten behoeve van de commissie. De aanvragers krijgen tijdens een interview met de beoordelingscommissie de gelegenheid om op de preadviezen te reageren. De beoordelingscommissie adviseert de Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO), die vervolgens het besluit neemt over toekenning van financiering.

Meer informatie

Ga naar de Engelse versie van de website voor meer informatie.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

14 januari 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Voor deze ronde is een budget van maximaal 2.708.000 euro beschikbaar.

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Mensen (2019-2022)

Contact

Dr. Jacobiene Meirink Dr. Jacobiene Meirink +31 (0)70 3494265 j.meirink@nwo.nl