NRO Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen 2019

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor onderzoek naar horizontale samenwerking en verantwoording door het mbo. De de call for proposals komen twee thema's aan bod. Voor het thema ‘horizontale samenwerking’ is een budget van 300.000 euro beschikbaar. Voor het thema ‘horizontale verantwoording’ is het beschikbare budget 200.000 euro. De deadline voor indienen is 4 juni 2019.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

In de call for proposals komen twee thema’s aan bod:

Thema 1: Horizontale samenwerking door het mbo

Dit thema gaat in op de vragen: hoe worden de doelstellingen van horizontale samenwerking gerealiseerd en in welke vormen is dit terug te vinden in het mbo en in de regio? Met horizontale samenwerking wordt in deze call bedoeld: samenwerking in de regio en/of met het werkgebied. Partners van de mbo-instelling zijn onder andere: bedrijven en het werkgebied; regionale bestuurders en gemeenten en andere mbo-instellingen en hbo-instellingen.

Thema 2: Horizontale verantwoording door het mbo

Het tweede thema betreft het in kaart brengen en ordenen van verschillende vormen van horizontale verantwoording op instellingsniveau, ook in verhouding tot en in aanvulling op verticale verantwoording. Bij horizontale verantwoording verantwoorden mbo-instellingen zich niet alleen intern aan hun raad van toezicht en extern aan de Inspectie van het Onderwijs, maar ook aan relevante partners in de regio.

Het doel van het tweede thema is om verschillende vormen en modaliteiten van horizontale verantwoording op instellingsniveau in kaart te brengen en te ordenen van verschillende regio's en verschillende typen mbo-instellingen.

 • Hoe kan horizontale verantwoording worden ingevuld uitgaande van beschikbare onderzoeksresultaten (literatuuronderzoek)? 
 • In hoeverre en op welke manier wordt horizontale verantwoording op dit moment ingevuld in de praktijk? 
 • Welke (ervaren) uitkomsten heeft horizontale verantwoording, ook in verhouding tot en in aanvulling op verticale verantwoording, bijvoorbeeld in de verbinding met het werkgebied en mogelijk in een (ervaren) vermindering van bureaucratie?

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden van onderzoekers verbonden aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. 

Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen per thema, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. 

Wat aanvragen

Voor deze financieringsronde Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen is een budget van in totaal 500.000 euro beschikbaar. Het budget is als volgt over de thema's verdeeld:

 • Horizontale samenwerking: 300.000 euro
 • Horizontale verantwoording: 200.000 euro

Beide thema's hebben een minimale looptijd van 1 jaar en een maximale looptijd van 2 jaar. 

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de personele als de materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt. 

Wanneer

 • De intentieverklaring kan tot uiterlijk 9 mei 2019, 14:00 uur, worden ingediend. 
 • De volledige onderzoekaanvraag kan tot uiterlijk 4 juni 2019, 14:00 uur, worden ingediend. 

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zullen worden gebruikt bij de beoordeling van uw aanvraag:

 • Wetenschappelijke kwaliteit (30%)
 • Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevantie (30%)
 • Kwaliteit consortium (20%)
 • Kennisbenutting (20%)

Procedure

De procedure voorziet in het indienen van een intentieverklaring en vervolgens in het indienen van een volledige aanvraag. De intentieverklaring wordt niet gebruikt als selectie-instrument. De volledige aanvraag wordt beoordeeld door een deskundige commissie. Er worden geen referenten ingeschakeld, maar de leden van de commissie (preadviseurs) geven hun oordeel ten behoeve van de commissie. De aanvragers krijgen de gelegenheid om op de preadviezen te reageren in een interview. De beoordelingscommissie adviseert de Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO), die vervolgens het besluit neem over toekenning van financiering.

Zie de call for proposals voor een uitwerking van de procedure.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 juni 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

500.000 euro in totaal

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Rachel Poldermans, MSc Rachel Poldermans, MSc +31 (0)70 3494103 probo@nro.nl